آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و درصد دروس

 • آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیو درصد دروس ، انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت صنعتی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت صنعتی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت صنعتی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت صنعتی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت صنعتی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

[postbox txt=”اطلاع از آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و درصد دروس”]

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت صنعتی در دانشگاه آزاد

در جدول زیر درصد دروس و کارنامه ی دانشجویان قبولی در دانشگاه آزاد را به اختصار ملاحظه نمایید.

لازم به ذکر است که دانشگاه آزاد و سراسری در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی هر دو قوی کار می کنند ولی از لحاظ بار علمی تفاوت آنچنانی محسوس نیست اما دانشگاه آزاد مستلزم هزینه می باشد که داوطلبان با در نظر گرفتن میزان مبلغ شدید شهریه می توانند به تحصیل در این دانشگاه ها بپردازند.

زبان ریاضی-آمار تئوری اقتصاد پژوهش تولید رتبه صنعتی میانگین توضیحات
۴۹ ۴۲ ۵۱ ۶۷ ۳۶ ۲۸ ۲۴ ۴۵.۵
۱۶ ۴۸ ۴۰ ۷۳ ۴۱ ۶۰ ۳۶ ۴۶.۳۳۳۳۳
۲۱ ۴۷ ۵۹ ۴۲ ۴۱ ۳۷ ۴۴ ۴۱.۱۶۶۶۷
۲۲ ۵۹ ۳۶ ۴۶ ۴۱ ۵۸ ۵۱ ۴۳.۶۶۶۶۷
۱۰ ۶۱ ۵۱ ۶۱ ۳۸ ۳۹ ۸۴ ۴۳.۳۳۳۳۳
۱۰ ۵۶ ۳۰ ۶۸ ۲۳ ۶۰ ۱۰۲ ۴۱.۱۶۶۶۷
۵۸ ۱۷ ۴۲ ۵۱ ۳۴ ۰ ۱۲۲ ۳۳.۶۶۶۶۷ درس تولید دارای درصد ۰ میباشد
۲۸ ۴۵ ۲۲ ۷۸ ۵۴ ۱۲ ۱۲۹ ۳۹.۸۳۳۳۳
۳۳ ۴۲ ۴۲ ۵۶ ۲۸ ۲۴ ۱۴۳ ۳۷.۵
۵۱ ۳۹ ۳۱ ۵۷ ۲۸ ۰ ۱۵۷ ۳۴.۳۳۳۳۳ درس تولید دارای درصد ۰ میباشد
۳۹ ۲۲ ۵۳ ۵۱ ۲۷ ۰ ۲۰۱ ۳۲ درس تولید دارای درصد ۰ میباشد
۳۲ ۳۶ ۲۵ ۵۱ ۴۵ ۳۸ ۲۱۸ ۳۷.۸۳۳۳۳
۲۰ ۲۲ ۵۸ ۶۷ ۴۷ ۰ ۲۳۳ ۳۵.۶۶۶۶۷ درس تولید دارای درصد ۰ میباشد
۶ ۵۰ ۱۹ ۶۰ ۵۴ ۳۰ ۲۵۲ ۳۶.۵
۱- ۵۰ ۳۰ ۶۴ ۳۷ ۲۸ ۲۵۷ ۴۱.۸ درس زبان دارای درصد منفی میباشد
۱۳ ۱۹ ۴۷ ۴۹ ۴۱ ۲۹ ۲۵۹ ۳۳
۴۰ ۵۵ ۵۶ ۳۰ ۰ ۰ ۲۶۶ ۳۰.۱۶۶۶۷ درس تولید و پژوهش  دارای درصد ۰ میباشد
۲ ۲۱ ۳۷ ۵۲ ۴۲ ۴۷ ۲۷۳ ۳۳.۵
۲۸ ۴۹ ۳۱ ۵۴ ۲۸ ۱۶ ۲۷۶ ۳۴.۳۳۳۳۳
۴۸ ۴۱ ۳۸ ۵۱ ۲ ۱۴ ۳۳۲ ۳۲.۳۳۳۳۳
۴۰ ۲۶ ۵۱ ۵۷ ۹ ۰ ۳۸۵ ۳۰.۵ درس تولید دارای درصد ۰ میباشد
۲۳ ۳۵ ۴۳ ۵۱ ۱۴ ۲۹ ۳۹۱ ۳۲.۵
۲۱ ۴۰ ۳۶ ۳۶ ۲۲ ۳۸ ۳۹۹ ۳۲.۱۶۶۶۷
۱۳ ۴۲ ۵۳ ۵۱ ۱۳ ۰ ۴۰۳ ۲۸.۶۶۶۶۷ درس تولید دارای درصد ۰ میباشد
۱۸ ۳۰ ۵۷ ۵۸ ۱۷ ۰ ۴۱۶ ۳۰ درس تولید دارای درصد ۰ میباشد
۲۷ ۲۵ ۴۲ ۵۸ ۳۳ ۰ ۴۶۵ ۳۰.۸۳۳۳۳ درس تولید دارای درصد ۰ میباشد
۴۰ ۲۷ ۳۷ ۳۲ ۲۲ ۲۲ ۴۷۷ ۳۰
۳۰ ۳۹ ۱۴ ۵۱ ۲۲ ۲۴ ۵۰۳ ۳۰
۱۸ ۳۰ ۱۹ ۴۸ ۳۲ ۰ ۵۲۳ ۲۴.۵ درس تولید دارای درصد ۰ میباشد

[awsa-banners]

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت صنعتی در دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور همان­گونه که دانش آموختگان مستحضرند یکی از دانشگاه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد که با شرایط خاص خود دانشجو می پذیرد پذیرفته شدگان در این دانشگاه می توانند در کلاس های رشته مربوط شرکت نکنند و فقط در امتحان پایانی شرکت نمایند. لذا شرایط بسیار مطلوبی است برای آن دسته از افراد که به علت شاغل بودن محدودیت زمانی خاص خود را دارند. در جدول زیر ۲۷ نمونه کارنامه به تفکیک از هم با مقایسه رتبه کل و رتبه در پیام نور آورده شده است.

زبان ریاضی آمار تئوریها اقتصاد OR تولید معدل رتبه   تراز میانگین
کل پیام نور
۶۲.۲۲ ۴۸.۳۳ ۶۹.۳۳ ۷۳.۳۳ ۶۹.۳۳ ۶۵ ۱۷.۸۸ ۱ ۱ ۹۷۸۸ ۶۴.۷۶
۷۰ ۴۶.۶۷ ۶۴ ۸۳.۳۳ ۴۴ ۵۳.۳۳ ۱۷.۱۸ ۳ ۲ ۹۲۷۶ ۶۱.۱۹
۶۲.۲۲ ۱۴.۱۷ ۶۸ ۸۳.۳۳ ۴۹.۳۳ ۵۰ ۱۷.۰۲ ۹ ۸۶۲۲ ۵۶.۰۲
۸۷.۷۸ ۱۶.۶۷ ۶۴ ۷۰ ۳۸.۶۷ ۴۵ ۱۵.۵۱ ۱۴ ۸۵۷۵ ۵۶.۸۶
۸۲.۲۲ ۱۶.۶۷ ۶۵.۳۳ ۶۱.۶۷ ۴۲.۶۷ ۵۳.۳۳ ۱۴.۱ ۲۰ ۷ ۸۳۹۲ ۵۶.۵۲
۷۸.۸۹ ۵۵ ۸۰ ۸۳.۳۳ ۰ ۰ ۱۶.۷ ۲۱ ۸۳۱۷ ۵۳.۸۱
۴۸.۸۹ ۲۹.۱۷ ۶۹.۳۳ ۸۱.۶۷ ۴۵.۳۳ ۵۰ ۱۵.۲۱ ۲۲ ۸ ۸۲۸۹ ۵۴.۷۹
۵۲.۲۲ ۵۴.۱۷ ۶۲.۶۷ ۷۱.۶۷ ۲۵.۳۳ ۵۶.۶۷ ۱۵.۳۴ ۲۳ ۸۲۴۳ ۵۴.۳۱
۶۵.۵۶ ۵۳.۳۳ ۵۸.۶۷ ۷۰ ۳۸.۶۷ ۳۳.۳۳ ۱۴.۷ ۲۴ ۹ ۸۲۰۶ ۵۴.۵۳
۹۱.۱۱ ۲۰ ۶۹.۳۳ ۹۵ ۰ ۰ ۱۸.۷۸ ۲۸ ۸۱۵۴ ۵۰.۸۱
۴۶.۶۷ ۲۶.۶۷ ۴۹.۳۳ ۷۶.۶۷ ۶۶.۶۷ ۳۸.۳۳ ۱۵.۴۱ ۴۳ ۱۶ ۷۷۵۸ ۵۰.۳۳
۳۱.۱۱ ۲۶.۶۷ ۶۱.۳۳ ۶۸.۳۳ ۴۸ ۶۰ ۱۶.۷۵ ۴۷ ۱۸ ۷۷۰۴ ۴۸.۸۱
۲۶.۶۷ ۳۰.۸۳ ۵۷.۳۳ ۸۸.۳۳ ۲۹.۳۳ ۵۶.۶۷ ۱۷.۷۶ ۵۵ ۷۶۲۰ ۴۷.۳۱
۳۴.۴۴ ۲۶.۶۷ ۶۸ ۷۶.۶۷ ۳۲ ۴۸.۳۳ ۱۵.۵۶ ۶۲ ۷۵۰۹ ۴۸.۱۹
۴۶.۶۷ ۳۶.۶۷ ۶۰ ۷۶.۶۷ ۴۰ ۳۰ ۱۴.۰۲ ۷۱ ۷۴۶۱ ۴۹.۰۵
۳۲.۲۲ ۳۴.۱۷ ۵۶ ۷۶.۶۷ ۵۴.۶۷ ۴۵ ۱۳.۷۷ ۷۸ ۷۴۲۷ ۴۸.۹۸
۲۰ ۴۰ ۷۴.۶۷ ۷۵ ۵۰.۶۷ ۱۰ ۱۷.۷۵ ۸۲ ۷۳۸۰ ۴۵.۳۸
۵۰ ۴.۱۷ ۸۰ ۸۳.۳۳ ۳۳.۳۳ ۰ ۱۸.۰۶ ۸۳ ۷۳۷۹ ۴۵.۱۲
۳۵.۵۶ ۱۰.۸۳ ۶۵.۳۳ ۷۵ ۵۶ ۳۱.۶۷ ۱۶.۲۲ ۸۴ ۷۳۵۵ ۴۶.۴۱
۵.۵۶ ۵۵ ۵۶ ۷۳.۳۳ ۴۱.۳۳ ۴۸.۳۳ ۱۸.۷۴ ۸۶ ۷۳۵۰ ۴۴.۳۳
۶۱.۱۱ ۲۵.۸۳ ۶۰ ۶۰ ۳۸.۶۷ ۰ ۱۹.۴۵ ۸۷ ۷۳۴۸ ۴۳.۷۴
۴۱.۱۱ ۳۴.۱۷ ۴۸ ۷۰ ۴۱.۳۳ ۳۸.۳۳ ۱۶.۵۱ ۱۰۲ ۴۲ ۷۲۵۴ ۴۵.۳۶
۲۷.۷۸ ۱۶.۶۷ ۷۸.۶۷ ۶۳.۳۳ ۲۲.۶۷ ۴۵ ۱۶.۵۱ ۱۲۵ ۵۳ ۷۰۷۵ ۴۳.۹۱
۳۵.۵۶ ۳۸.۳۳ ۶۸ ۸۳.۳۳ ۳۳.۳۳ ۰ ۱۵.۴۱ ۱۳۳ ۵۸ ۷۰۱۷ ۴۴.۳۳

انتخاب رشته مدیریت صنعتی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت صنعتی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت صنعتی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

[postbox txt=”اطلاع از آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و درصد دروس”]

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت صنعتی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت صنعتی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت صنعتی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت صنعتی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت صنعتی ممکن است برایتان پیش آید

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور