آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA و درصد دروس

 • آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA و درصد دروس ، انتخاب رشته کنکور مدیریت کسب و کار MBA ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت کسب و کار MBA

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت کسب و کار MBA ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت کسب و کار MBA ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت کسب و کار MBA توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت کسب و کار MBA
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

[postbox txt=”اطلاع ازآخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA و درصد دروس”]

از دیگر نکات قابل اهمیت در هنگام انتخاب رشته و گرایش مربوطه در کارشناسی ارشد  نمرات و تراز آخرین فرد قبول شده در گرایش های مربوطه آن می باشد که با در اختیار داشتن آخرین رتبه و تراز براحتی می توانیم دید جامعی نسبت به درصد دروس و میزان خود داشته باشیم. همچنین دانشجویان می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد  از آخرین رتبه و تراز فرد قبول شده در گرایش مورد نظرشان آگاهی لازم را پیدا کنند.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت کسب و کار MBA در دانشگاه سراسری:

در این بخش به بررسی درصد دروس داوطلبان و رتبه و تراز قبولی آن ها در قالب جدول می پردازیم.

همچنین کلیه دانشجویان می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ارشد از درصد دروس داوطلبان در گرایش مربوطه به طور کامل آگاهی پیدا کنند. در جدول زیر ستونی به نام توضیحات اضافه شده است که نشان دهنده ی دروسی است که داوطلبان به آن پاسخ ندادند.

جدول درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی دانشگاه سراسری

رتبه تراز زبان ویژه MBA استعداد و آمادگی تحصیلی ریاضیات میانگین توضیحات
۱۹ ۸۸۵۳ ۴۰.۳۳ ۶۲.۵ ۹۵.۲۴ ۶۶.۰۲۳۳۳
۵۴ ۸۲۱۹ ۴۱.۶۷ ۴۸.۳۳ ۹۶.۳ ۶۲.۱
۹۸ ۷۷۳۹ ۳۹ ۴۰ ۹۱.۱۵ ۵۶.۷۱۶۶۷
۱۱۷ ۷۶۴۰ ۰ ۴۰ ۹۰ ۴۳.۳۳۳۳۳ زبان ویژه پاسخ داده نشده است
۱۳۰ ۷۵۵۶ ۲۱.۳۳ ۴۰.۸۳ ۹۴.۸۷ ۵۲.۳۴۳۳۳
۱۳۳ ۷۵۳۷ ۱۱.۳۳ ۴۵.۸۳ ۹۲.۵۹ ۴۹.۹۱۶۶۷
۱۵۹ ۷۳۰۰ ۰ ۵۰ ۷۸ ۴۲.۶۶۶۶۷ زبان ویژه پاسخ داده نشده است
۱۸۸ ۷۱۴۱ ۰ ۳۴.۱۷ ۸۸.۴۶ ۴۰.۸۷۶۶۷ زبان ویژه پاسخ داده نشده است
۱۹۶ ۷۰۹۹ ۰ ۴۲.۵ ۸۲.۰۵ ۴۱.۵۱۶۶۷ زبان ویژه پاسخ داده نشده است
۲۰۲ ۷۰۶۱ ۲۰.۳۳ ۴۱.۶۷ ۸۰.۲۵ ۴۷.۴۱۶۶۷
۲۳۰ ۶۹۸۵ ۱.۶۷ ۳۹.۱۷ ۹۵.۲۴ ۴۵.۳۶
۳۰۴ ۶۶۷۹ ۵۴.۳۳ ۴۰ ۵۷.۶۹ ۵۰.۶۷۳۳۳
۳۴۲ ۶۵۱۳ ۲۷ ۲۵.۸۳ ۸۱.۴۸ ۴۴.۷۷
۴۱۷ ۶۱۹۷ ۰ ۲۲.۵ ۹۱.۰۳ ۳۷.۸۴۳۳۳ زبان ویژه پاسخ داده نشده است
۴۲۸ ۶۱۸۰ ۰ ۳۲.۰۵ ۸۲.۰۵ ۳۸.۰۳۳۳۳ زبان ویژه پاسخ داده نشده است
۵۰۵ ۵۹۷۱ ۲۷.۳۳ ۵۳.۳۳ ۴۴.۴۴ ۴۱.۷
۵۸۲ ۵۷۵۳ ۱۱ ۱۶.۶۷ ۸۰.۷۷ ۳۶.۱۴۶۶۷
۶۴۰ ۵۵۹۱ ۹ ۶۳.۳۳ ۲۹.۶۳ ۳۳.۹۸۶۶۷
۷۱۵ ۵۴۰۸ ۱۷ ۲۸.۳۳ ۵۷.۶۹ ۳۴.۳۴
۷۹۹ ۵۱۹۲ ۰ ۶۶.۶۷ ۱۹.۲۳ ۲۸.۶۳۳۳۳ زبان ویژه پاسخ داده نشده است
۸۸۷ ۴۹۷۱ ۱.۳۳ ۴۷.۵ ۴۰.۷۴ ۲۹.۸۵۶۶۷
۹۴۶ ۴۸۴۷ ۳.۳۳ ۲۸.۳۳ ۴۸.۷۲ ۲۶.۷۹۳۳۳
۹۸۶ ۴۷۷۲ ۳.۶۷ ۵۰ ۲۳.۰۸ ۲۵.۵۸۳۳۳
۱۰۹۲ ۴۵۵۵ ۰ ۴۰ ۳۰.۷۷ ۲۳.۵۹ زبان ویژه پاسخ داده نشده است
۱۱۸۶ ۴۴۲۱ ۱۸ ۳۵.۸۳ ۲۴.۳۶ ۲۶.۰۶۳۳۳
۱۳۰۲ ۴۲۶۱ ۱۳ ۶۰ ۰ ۲۴.۳۳۳۳۳
۱۳۳۰ ۴۲۲۴ ۱۷.۳۳ ۳۵.۸۳ ۱۹.۲۳ ۲۴.۱۳
۱۴۴۰ ۴۰۸۷ ۲۵.۳۳ ۴۵ ۰ ۲۳.۴۴۳۳۳
۱۴۵۶ ۴۰۵۹ ۳۷ ۲۳.۳۳ ۲۳.۰۸ ۲۷.۸۰۳۳۳
۱۵۰۶ ۳۹۹۸ ۰ ۵۷.۵ ۰ ۱۹.۱۶۶۶۷ زبان ویژه پاسخ داده نشده است
۱۸۳۷ ۳۶۶۲ ۴۶.۳۳ ۲۵.۸۳ ۰ ۲۴.۰۵۳۳۳
۱۸۴۵ ۳۶۵۷ ۰ ۴۹.۱۷ ۰ ۱۶.۳۹ زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است
۲۸۶۰ ۳۱۱۱ ۰ ۴۰.۸۳ ۰ ۱۳.۶۱ زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است
۲۹۰۵ ۳۰۹۱ ۰ ۳۷.۵ ۰ ۱۲.۵ زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است
۲۹۹۳ ۳۰۶۰ ۰ ۳۳.۳۳ ۰ ۱۱.۱۱ زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است
۲۹۹۳ ۳۰۶۰ ۰ ۴۳.۳۳ ۰ ۱۴.۴۴۳۳۳ زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است
۳۰۶۷ ۳۰۳۴ ۰ ۳۰ ۰ ۱۰ زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است
۳۰۹۵ ۳۰۲۳ ۰ ۳۶.۶۷ ۰ ۱۲.۲۲۳۳۳ زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است
۳۲۰۱ ۲۹۸۶ ۴۱.۶۷ ۱۵ ۰ ۱۸.۸۹ ریاضیات پاسخ داده نشده است
۳۲۰۹ ۲۹۸۵ ۸.۶۷ ۲۴.۱۷ ۴.۷۶ ۱۲.۵۳۳۳۳
۴۰۵۹ ۲۷۸۳ ۰ ۳۳.۳۳ ۰ ۱۱.۱۱ زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است
۴۱۸۶ ۲۷۶۰ ۰ ۷.۵ ۱۹.۲۳ ۸.۹۱ زبان ویژه   پاسخ داده نشده است
۶۲۲۳ ۲۴۶۵ ۰ ۲۱.۶۷ ۰ ۷.۲۲۳۳۳۳ زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است
۶۶۶۴ ۲۴۱۵ ۰ ۲۴.۱۷ ۰ ۸.۰۵۶۶۶۷ زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است

 

آخرین رتبه ی مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت MBA سال ۹۵ در دوره روزانه = ۱۷۸۸

آخرین رتبه ی مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت MBA سال ۹۵ در دوره شبانه : ۱۷۸۲۲

 

[awsa-banners]

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت کسب و کار MBA در دانشگاه آزاد:

در دانشگاه آزاد رقابت بین داوطلبین در رشته مدیریت کسب و کار در دانشگاه های تهران و معتبر اندکی سخت و احتیاج به درصد دروس قابل قبولی می باشد. در جدول زیر لیستی از عنوان گرایش ها و نمره آخرین نفر قبول شده و رتبه ی آن را مشاهده می کنید.

جدول درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی دانشگاه آزاد 

عنوان رشته / محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت ام بی ای – مدیریت بازاریابی / واحد تهران مرکزی ۶۶۳۸ ۲۳۷
مدیریت ام بی ای – مدیریت بازاریابی / واحد تهران جنوب ۶۲۸۳ ۴۰۶
مدیریت ام بی ای – مدیریت بازاریابی / واحد تهران شمال ۶۲۶۷ ۴۱۲
مدیریت ام بی ای – مدیریت بازاریابی / واحد علوم داروئی ۵۹۰۷ ۵۹۴
مدیریت ام بی ای – مدیریت بازاریابی / واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری ۵۸۰۹ ۶۳۵
مدیریت ام بی ای – مدیریت بازاریابی / واحد الکترونیکی – تکمیل ظرفیت ۱ ۵۵۰۷ ۱۱۷

توضیحات:

۱- آخرین رتبه و تراز درج شده مربوط به سهمیه عادی می باشد و آخرین تراز و رتبه قبولی سایر سهمیه ها (بسیج، آزاده، رزمنده و …) متفاوت می باشد.
۲- آخرین رتبه قبولی ذکر شده، رتبه آخرین قبولی بین کلیه افرادی است که آن کدرشته را بین ۲۰ انتخاب خود، انتخاب کرده اند و الزاما نشان دهنده تعداد قبولی های آن کدرشته نمی باشد.
۳- ترتیب ترازها الزاما به معنای کیفیت دانشگاهها نمی باشد و عواملی نظیر ظرفیت، دوری و نزدیکی واحد دانشگاهی به شهرهای بزرگ و … می تواند در بالا و پایین بودن تراز نقش داشته باشد.
۴- توجه نمایید در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، ترتیب انتخابهای شما صرفا باید بر اساس علاقه و ترجیح شما باشد.
۵- برخی از آخرین تراز و رتبه قبولی در کدرشته محل های تکمیل ظرفیت ۱ در داخل جداول آمده است و جلوی آنها عبارت تکمیل ظرفیت۱ ذکر شده است.
۶-واحدهای دانشگاهی که در تکمیل ظرفیت۱و۲و۳ پذیرش داشته اند، می توانسته اند توسط تمام شرکت کنندگان در آزمون (قبولی­ها و مردودیها) انتخاب شوند. با اینحال مقایسه تراز آنها با تراز واحدهایی که در مرحله اول پذیرش داشته اند باید تا حدودی با احتیاط انجام شود.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت کسب و کار MBA در دانشگاه پیام نور:

از دانشگاه های دیگر در مقطع ارشد دانشگاه پیام نور بوده که شرایط منحصر به فرد امکان تحصیل غیر حضوری برای دانش آموختگان را مهیا می کند که باعث شده است آن دسته از داوطلبانی که شاغل بوده و یا به نوعی امکان حضور فیزیکی در کلاس ها را نداشته اند علاقه مند به شرکت در این آزمون ها شوند. در جدول زیر لیستی از درصد دروس و میانگین آن ها را به همراه دانشگاه قبول شده داوطلب ارشد را مشاهده می کنید.

درصد دروس رتبه قبولی پیام نور

تئوریهای مدیریت  (۳واحد) مدیریت استراتژیک (۳واحد) زبان تخصصی (۳واحد) معدل محل قبولی رتبه در محل قبولی تراز میانگین درصد دروس تئوریهای مدیریت  (۳واحد)
۱۴.۶۷ ۱۴ ۱۷.۳۳ ۱۴.۵۴ تهران/ مهر۹۲ ۱۴ ۱۷۶۳ ۱۵.۳۳۳۳۳۳۳۳ ۱۴.۶۷
۱۷.۳۳ ۱۵.۳۳ ۱۲.۶۷ ۱۵.۳۸ تهران / بهمن۹۱ ۱۵ ۱۷۵۸ ۱۵.۱۱ ۱۷.۳۳
۱۶ ۱۶.۶۷ ۱۰.۶۷ ۱۳.۲۴ دماوند / بهمن۹۱ ۳۶ ۱۶۵۲ ۱۴.۴۴۶۶۶۶۶۷ ۱۶
۱۲ ۱۳.۳۳ ۱۴.۶۷ ۱۶.۱۳ دماوند / بهمن ۹۱ ۵۶ ۱۶۰۳ ۱۳.۳۳۳۳۳۳۳۳ ۱۲
۸.۶۷ ۱۳.۳۳ ۱۵.۳۳ ۱۲.۴۹ دماوند / آموزش محور – مهر۹۲ ۱۳۲ ۱۴۴۵ ۱۲.۴۴۳۳۳۳۳۳ ۸.۶۷
۱۱.۳۳ ۱۰.۶۷ ۱۲ ۱۴.۲۱ همدان / بهمن ۹۱ ۱۶۷ ۱۳۷۳ ۱۱.۳۳۳۳۳۳۳۳ ۱۱.۳۳
۱۲.۶۷ ۱۷.۶ ۱۳.۶ ۱۴.۳ تهران غرب- گرایش استراتژی ۱۱ ۱۷۱۳ ۱۴.۶۲۳۳۳۳۳۳ ۱۲.۶۷
۸.۶۷ ۱۵.۲ ۷.۲ ۱۵.۵۶ تهران غرب- گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات ۱۰ ۱۳۹۵ ۱۰.۳۵۶۶۶۶۶۷ ۸.۶۷
۱۲ ۱۷.۶ ۱۶ ۱۴.۳۴ مدیریت کسب و کار/ ام بی ای/گرایش بازاریابی/ پیام نور تهران غرب ۲ ۱۶۶۲ ۱۵.۲ ۱۲
۱۱.۳۳ ۱۹.۲ ۱۵.۲ ۱۲.۹۳ مدیریت کسب و کار/ ام بی ای/گرایش مالی/ پیام نور تهران غرب ۱۱ ۱۶۳۷ ۱۵.۲۴۳۳۳۳۳۳ ۱۱.۳۳
۱۵.۳۳ ۱۵.۲ ۱۶.۸ ۱۴.۴۳ مدیریت کسب و کار/ ام بی ای/گرایش استراتژی/ پیام نور تهران غرب ۱۲ ۱۶۱۶ ۱۵.۷۷۶۶۶۶۶۷ ۱۵.۳۳

 

در جدول زیر نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کد رشته های مختلف رشته مدیریت کسب و کار MBA را نیز مشاهده کنید.

نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته MBA

رشته – محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند
گرایش مالی/ تهران غرب ۱۶۳۷
گرایش مالی / دماوند ۱۶۳۷
گرایش مالی / همدان ۱۶۳۷
گرایش بازاریابی/ تهران غرب ۱۶۶۲
گرایش بازاریابی/ دماوند ۱۶۶۲
گرایش استراتژی / تهران غرب ۱۶۱۶
گرایش استراتژی / دماوند ۱۶۱۶
گرایش استراتژی / همدان ۱۶۱۶

جدول بالا  نشان دهنده نتیجه داوطلبان در انتخاب های ۲۰ گانه می باشد. ممکن است  یک داوطلب باتوجه به تراز خود امکان قبولی در چندین انتخاب را داشته باشد که بر اساس اولویت بندی که انجام داده تنها در یک کدرشته محل قبول نهایی اعلام شده و مشغول به تحصیل می شود.

 

انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت کسب و کار MBA هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت کسب و کار MBA با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت کسب و کار MBA تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

[postbox txt=”اطلاع ازآخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA و درصد دروس”]
مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت کسب و کار MBA و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت کسب و کار MBA با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت کسب و کار MBA و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت کسب و کار MBA

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA ممکن است برایتان پیش آید

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور