آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و درصد دروس

 • آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و درصد دروس ، انتخاب رشته کنکور مدیریت اجرایی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت اجرایی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت اجرایی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت اجرایی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت اجرایی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت اجرایی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت اجرایی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

[postbox txt=”مشاوره آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و درصد دروس”]

یکی از مسائل مهمی که داوطلبین در هنگام انتخاب رشته باید به آن دقت کنند آخرین رتبه ی فرد قبول شده در آزمون سراسری ارشد، آزاد ارشد و … می باشد. مقایسه رتبه آخر و رتبه ی کسب شده باعث می شود دید واقع بینانه و منطقی تر نسبت به انتخاب رشته خود داشته باشیم. همچنین داوطلبین می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد  و بهره گیری از تجربه مشاوران خانه مشاوره از  آخرین رتبه و تراز رشته مورد نظر خود را مشاهده نمایند.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت اجرایی در دانشگاه سراسری:

یکی از دانشگاه های پر طرفدار در بین داوطلبان ارشد دانشگاه سراسری به علت امکانات و شرایط خاص آن بوده و هر ساله داوطلبان زیادی بر سر میزهای این دانشگاه به رقابت می پردازند. پذیرش محدود این دانشگاه ها در مقطع ارشد باعث شده که داوطلبان در هنگام انتخاب رشته و شهر مورد نظر خود حساسیت بیشتری به خرج داده و با انتخابی دقیق پذیرش خود را در دانشگاه مورد نظرشان بگیرند.

در جدول زیر رتبه و تراز و میانگین درصد دروس را به تفکیک در چند نمونه داوطلب شرکت کننده در آزمون ارشد مشاهده می نمایید. هم چنین در ستون توضیحات نیز می توانید دروس پاسخ داده نشده را مشاهده نمایید.

جدول درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی دانشگاه سراسری

زبان انگلیسی استعداد تحصیلی دانش مسائل روز نظریه های مدیریت زبان فارسی معدل نمره کل (تراز) رتبه میانگین توضیحات
۰ ۱۷.۵ ۲۱.۳۳ ۴۷.۰۶ ۱۷.۳۳ ۱۳.۰۶ ۴۵۱۰ ۱۱۲۹ ۲۰.۶۴۴ درس زبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
۰ ۱۶.۶۷ ۲۵.۳۳ ۴۱.۱۸ ۱۳.۳۳ ۱۴.۵۱ ۴۴۹۵ ۱۱۵۴ ۱۹.۳۰۲ درس زبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
۳۵.۵۶ ۲۵ -۱.۳۲ ۴۴.۱۲ ۰ ۱۵.۸ ۴۴۸۱ ۱۱۸۱ ۲۰.۶۷۲ درس زبان فارسی پاسخ داده نشده است
۶۸.۸۹ ۱۰.۸۳ ۹.۳۳ ۲۶.۴۷ ۸ ۱۵.۶۷ ۴۴۵۰ ۱۲۳۱ ۲۴.۷۰۴
۴۱.۱۱ ۳۱.۶۷ -۲.۶۶ ۱۴.۷۱ ۴۱.۳۳ ۱۴.۸۷ ۴۳۶۶ ۱۳۵۷ ۲۵.۲۳۲
-۶.۶۶ ۲۳.۳۳ ۲۵.۳۳ ۲۵.۴۹ ۲۲.۶۷ ۱۵.۷ ۴۳۵۴ ۱۳۷۸ ۱۸.۰۳۲
۳۷.۷۸ ۲۴.۱۷ ۸ ۲۶.۴۷ ۱۴.۶۷ ۱۴.۰۶ ۴۲۸۲ ۱۴۹۵ ۲۲.۲۱۸
۲۰ ۱۷.۵ ۲۱.۳۳ ۲۴.۵۱ ۱۸.۶۷ ۱۴.۵۶ ۴۲۵۸ ۱۵۴۷ ۲۰.۴۰۲
۲۰ ۲۲.۵ ۰ ۴۲.۱۶ ۵.۳۳ ۱۵.۸۲ ۴۲۰۲ ۱۶۳۹ ۱۷.۹۹۸ درس دانش مسائل پاسخ داده نشده است
۰ ۸۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴.۴۹ ۴۱۶۰ ۱۷۱۲ ۱۶ دروس زبان فارسی،نظریه های مدیریت و دانش مسائل وزبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
۳.۳۳ ۳۰.۸۳ ۱۶ ۲۴.۵۱ ۰ ۱۶.۸۶ ۴۱۶۰ ۱۷۱۲ ۱۴.۹۳۴ درس زبان فارسی پاسخ داده نشده است
۰ ۱۵ ۲۵.۳۳ ۲۸.۴۳ ۲۲.۶۷ ۱۴.۱۳ ۴۱۲۷ ۱۷۹۹ ۱۸.۲۸۶ درس زبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
۲۰ ۱۰ ۱۷.۳۳ ۲۵.۴۹ ۳۰.۶۷ ۱۲.۹۸ ۳۹۴۷ ۲۲۱۲ ۲۰.۶۹۸
۰ ۳۵ ۱۲ ۱۷.۶۵ ۲۴ ۱۳.۴۸ ۳۹۴۵ ۲۲۱۸ ۱۷.۷۳
۲.۲۲ ۲۵.۸۳ ۱۲ ۲۳.۵۳ ۳۲ ۱۲.۶ ۳۹۱۹ ۲۲۷۲ ۱۹.۱۱۶
۱۴.۴۴ ۱۸.۳۳ ۴ ۲۰.۵۹ ۳۰.۶۷ ۱۴.۸ ۳۶۹۹ ۲۹۴۳ ۱۷.۶۰۶
۰ ۵۹.۱۷ ۰ ۰ ۰ ۱۶.۳۶ ۳۶۴۱ ۳۱۶۴ ۱۱.۸۳۴ دروس زبان فارسی،نظریه های مدیریت و دانش مسائل وزبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
۱۷.۷۸ ۲۰ ۸ ۲۳.۵۳ ۲۰ ۱۲.۴۵ ۳۶۳۲ ۳۲۰۹ ۱۷.۸۶۲
۰ ۵۴.۱۷ ۰ ۰ ۰ ۱۷.۴ ۳۵۷۵ ۳۴۰۵ ۱۰.۸۳۴ دروس زبان فارسی،نظریه های مدیریت و دانش مسائل وزبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
۰ ۶۰.۸۳ ۰ ۰ ۰ ۱۴.۴۶ ۳۵۰۸ ۳۶۸۶ ۱۲.۱۶۶ دروس زبان فارسی،نظریه های مدیریت و دانش مسائل پاسخ داده نشده است
۰ ۱۱.۶۷ ۱۸.۶۷ ۲۱.۵۷ ۲۸ ۱۲.۷۲ ۳۵۰۶ ۳۶۹۳ ۱۵.۹۸۲
۰ ۱۵ -۹.۳۲ ۲۹.۴۱ ۶۰ ۱۲.۵۱ ۳۴۵۶ ۳۹۳۰ ۱۹.۰۱۸ درس زبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
۱۲.۲۲ ۷.۵ ۲۵.۳۳ ۲۲.۵۵ ۰ ۱۳.۴۵ ۳۴۲۸ ۴۰۵۴ ۱۳.۵۲ درس زبان فارسی پاسخ داده نشده است
۰ ۵۱.۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۵.۵ ۳۳۰۱ ۴۶۹۸ ۱۰.۳۳۴ دروس زبان فارسی،نظریه های مدیریت و دانش مسائل وزبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
-۴.۴۳ ۲۳.۳۳ ۱۰.۶۷ ۱۱.۷۶ ۲۱.۳۳ ۱۴.۴۴ ۳۲۸۰ ۴۸۲۲ ۱۲.۵۳۲
۳.۳۳ ۹.۱۷ ۸ ۱۰.۷۸ ۳۸.۶۷ ۱۵.۱۵ ۳۱۷۴ ۵۴۶۰ ۱۳.۹۹
۰ ۱۷.۵ ۱۷.۳۳ ۳.۹۲ ۱۷.۳۳ ۱۴.۲۱ ۳۰۲۷ ۶۵۴۲ ۱۱.۲۱۶
-۵.۵۵ ۵۱.۶۷ ۴ ۰ -۱.۳۲ ۱۲.۴۳ ۳۰۱۳ ۶۶۵۰ ۹.۷۶ درس نظریه های مدیریت پاسخ داده نشده است
۱۶.۶۷ ۸.۳۳ ۴ ۱۷.۶۵ ۱.۳۳ ۱۶.۴۴ ۲۹۶۵ ۷۰۰۷ ۹.۵۹۶

 

در جدول زیر نیز مقایسه ای از رتبه و محل قبول شدگان رشته مدیریت اجرایی در کنکور ارشد را سال ۱۳۹۴ مشاهده می نمایید.

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴

رتبه مدیریت اجرایی محل قبولی
۱ مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران – روزانه
۱۷ مدیریت اجرایی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
۲۷ مدیریت اجرایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
۳۰ مدیریت اجرایی – دانشگاه یزد – روزانه
۳۴ مدیریت اجرایی – سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی – تکمیل ظرفیت
۴۲ مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – روزانه
۵۲ مدیریت اجرایی- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت – روزانه
۵۳ مدیریت اجرایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
۵۷ مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – روزانه
۵۹ مدیریت اجرایی- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت – روزانه
۸۶ مدیریت اجرایی- دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه
۹۱ مدیریت اجرایی- دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه
۱۰۶ مدیریت اجرایی – دانشگاه یزد – روزانه
۱۱۳ مدیریت اجرایی – دانشگاه سمنان – روزانه
۱۲۰ مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور
۱۴۴ مدیریت اجرایی – دانشگاه یزد – روزانه
۲۹۷ مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل
۳۴۰ مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور
۳۶۶ مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور
۴۴۵ مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج
۴۵۳ مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران – مجازی آموزش محور
۴۵۳ مدیریت اجرایی – سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی – تکمیل ظرفیت
۵۰۱ مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری
۵۲۳ مدیریت اجرایی – دانشگاه فردوسی مشهد – پردیس خودگردان
۶۸۹ مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین – آموزش محور
۱۰۳۲ مدیریت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۲۹ مدیریت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – مجازی آموزش محور
۱۴۹۵ مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – مجازی آموزش محور
۱۵۴۷ مدیریت اجرایی -دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – مجازی آموزش محور
۲۲۱۲ مدیریت اجرایی -دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری – مجازی آموزش محور
۲۹۴۳ مدیریت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – مجازی آموزش محور- تکمیل ظرفیت
۲۹۴۳ مدیریت اجرایی – مؤسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی – مهرشهر کرج – آموزش محور
۳۲۰۹ مدیریت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – مجازی آموزش محور- تکمیل ظرفیت
۳۲۰۹ مدیریت اجرایی -دانشگاه پیام نور استان سمنان  – مرکز گرمسار – مجازی آموزش محور
۳۹۳۰ مدیریت اجرایی -دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری – مجازی آموزش محور

 

[awsa-banners]

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد:

در جدول زیر آخرین رتبه ی قبول شدگان ارشد مدیریت اجرایی در سال ۱۳۹۴ را مشاهده می کنیم که آخرین رتبه و تراز درج شده مربوط به سهمیه عادی بوده و آخرین رتبه و تراز سهمیه ها (بسیج، رزمنده، جانباز و ..) متفاوت می باشد. در جدول زیر همه ی دانشگاه ها ذکر نشده علت آن هم در دسترس نبودن اطلاعات آن ها می باشد. همچنین ترتیب ترازها به معنای کیفیت دانشگاه ها نمی باشد و عواملی مثل ظرفیت، دوری و نزدیکی واحد دانشگاهی به شهرهای بزرگ و … می تواند در بالا و پایین بودن تراز نقش اساسی داشته باشد.

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سال ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد

رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول عنوان رشته / محل انتخابی
۱۸۱ ۶۶۰۰ مدیریت اجرایی / واحد علوم و تحقیقات
۴۶۵ ۶۲۲۶ مدیریت اجرایی / واحد تهران مرکزی
۵۹۱ ۶۱۲۶ مدیریت اجرایی / واحد تهران شمال
۶۵۶ ۶۰۶۳ مدیریت اجرایی / واحد تهران جنوب
۷۲۴ ۶۰۱۸ مدیریت اجرایی / واحد تهران غرب
۷۸۸ ۵۸۴۷ مدیریت اجرایی / واحد کرج
۲۵۷ ۵۸۱۷ مدیریت اجرایی / واحد اهواز
۲۸۴ ۵۷۷۰ مدیریت اجرایی / واحد نجف آباد
۹۰۵ ۵۷۵۹ مدیریت اجرایی / واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
۸۵۵ ۵۷۳۰ مدیریت اجرایی / واحد الکترونیکی
۱۰۰۵ ۵۶۹۸ مدیریت اجرایی / واحد رودهن
۲۹۱ ۵۶۹۵ مدیریت اجرایی / واحد بوشهر
۱۱۰۸ ۵۶۲۶ مدیریت اجرایی / واحد اسلامشهر
۱۰۴ ۵۵۷۷ مدیریت اجرایی / واحد الکترونیکی- تکمیل ظرفیت ۱
۱۳۰۷ ۵۵۵۴ مدیریت اجرایی / واحد پرند
۱۲۶۷ ۵۵۴۵ مدیریت اجرایی / مرکز شهریار
۱۲۳۷ ۵۵۳۹ مدیریت اجرایی / واحد دماوند
۲۵۴ ۵۴۹۳ مدیریت اجرایی / واحد نیشابور
۱۱۵۶ ۵۴۸۸ مدیریت اجرایی / واحد قزوین
۱۱۲۵ ۵۴۶۲ مدیریت اجرایی / واحد صفادشت
۴۴۶ ۵۴۴۳ مدیریت اجرایی / واحد کرمانشاه
۱۲۴۰ ۵۴۳۷ مدیریت اجرایی / واحد فیروزکوه
۴۸۲ ۵۴۲۲ مدیریت اجرایی / واحد یزد
۳۶۱ ۵۴۱۹ مدیریت اجرایی / واحد بندرعباس
۶۵۷ ۵۳۸۹ مدیریت اجرایی / واحد همدان
۱۹ ۵۳۶۸ مدیریت اجرایی / واحد الکترونیکی- تکمیل ظرفیت ۲
۳۹۹ ۵۳۵۵ مدیریت اجرایی / واحد اردبیل
۱۱۲۶ ۵۳۴۳ مدیریت اجرایی / واحد ساوه
۴۸۱ ۵۳۳۵ مدیریت اجرایی / واحد ارومیه
۴۶۶ ۵۳۳۱ مدیریت اجرایی / واحد سنندج
۱۷۳ ۵۳۲۳ مدیریت اجرایی / واحد ورامین- تکمیل ظرفیت ۱
۹۶۴ ۵۳۱۷ مدیریت اجرایی / واحد اراک
۷۶۵ ۵۲۴۶ مدیریت اجرایی / واحد زنجان
۱۶۵ ۵۱۴۹ مدیریت اجرایی / واحد قائم شهر- تکمیل ظرفیت ۲
۷۸۵ ۵۱۳۰ مدیریت اجرایی / واحد خمین
۷۵۲ ۵۰۸۱ مدیریت اجرایی / واحد تفرش
۲۸ ۴۹۸۵ مدیریت اجرایی / واحد آیت ا… آملی- تکمیل ظرفیت ۲
۱۱۸ ۴۹۸۲ مدیریت اجرایی / واحد کرمان- تکمیل ظرفیت ۱
۴۷۳ ۴۸۲۲ مدیریت اجرایی / واحد قائم شهر- تکمیل ظرفیت ۱
۵۰۰ ۴۸۱۵ مدیریت اجرایی / واحد بابل- تکمیل ظرفیت ۱
۵۱۲ ۴۷۵۶ مدیریت اجرایی / واحد لاهیجان- تکمیل ظرفیت ۱
۵۰۹ ۴۵۳۶ مدیریت اجرایی / واحد بهشهر- تکمیل ظرفیت ۱

 

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور:

با توجه به شرایط ویژه تحصیل در دانشگاه پیام نور امکان حضور نداشتن در کلاس ها موجب شده است بسیاری از علاقه مندان به ادامه تحصیل که شاغل بوده و محدودیت زمانی داشته علی رغم هزینه ی آن تمایل به شرکت در این آزمون را داشته باشند که پیش از انتخاب رشته آنها اطلاع از آخرین رتبه و تراز و درصد دروس پاسخ داده شده می تواند کمک زیادی به آن ها نماید.

جدول درصد دروس پیام نور

زبان تخصصی  (۳ واحد) مدیریت مالی واقتصادمدیریت (۲واحد) حسابداری مدیریت (۲واحد) سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک (۲واحد) معدل محل قبولی رتبه در محل قبولی تراز میانگین
۱۵.۳۳ ۱۵ ۱۲ ۱۹ ۱۵.۴۳ تهران غرب ۱ ۱۹۰۹ ۱۵.۳۳۲۵
۱۰.۶۷ ۱۷ ۸ ۱۸ ۱۶.۳ تهران غرب- آموزش محور ۱۰ ۱۶۹۴ ۱۳.۴۱۷۵
۱۴ ۹ ۷ ۱۵ ۱۶.۷۷ تهران غرب- آموزش محور ۳۶ ۱۵۴۱ ۱۱.۲۵
۱۲ ۱۲ ۶ ۴ ۱۵.۲ مردود ۱۲۳۲ ۸.۵
۵.۳۳ ۱۴ ۵ ۱۰ ۱۴.۰۴ مردود ۱۱۳۹ ۸.۵۸۲۵

 

در جدول زیر نمونه ترازهای دوره های فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور را در واحد های مختلف رشته مدیریت اجرایی مشاهده می کنید. هم چنین ترازها ی قبول شده و مردود شده از هم تفکیک شده اند.

نمونه ترازهای قبولی و مردودی  رشته مدیریت اجرایی

رشته – محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند نمونه ترازهایی که قبول نشده اند
کرج ۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱ ۱۱۱۵، ۱۱۳۹، ۱۲۳۲
کرج – آموزش محور ۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱ ۱۱۱۵، ۱۱۳۹، ۱۲۳۲
تهران غرب ۱۹۰۹، ۱۶۹۴ ۱۱۱۵، ۱۱۳۹، ۱۵۴۱، ۱۲۳۲
تهران غرب – آموزش محور ۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱ ۱۱۱۵، ۱۱۳۹، ۱۲۳۲
ورامین ۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱ ۱۱۱۵، ۱۱۳۹، ۱۲۳۲
ورامین – آموزش محور ۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱ ۱۱۱۵، ۱۱۳۹، ۱۲۳۲
گرمسار ۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱ ۱۱۱۵، ۱۱۳۹
گرمسار – آموزش محور ۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱ ۱۱۱۵، ۱۱۳۹
بابل ۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱ ۱۱۱۵، ۱۱۳۹
بابل – آموزش محور ۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱ ۱۱۱۵، ۱۱۳۹
ساری ۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱ ۱۱۱۵، ۱۱۳۹
ساری – آموزش محور ۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱ ۱۱۱۵، ۱۱۳۹
ساوه ۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱ ۱۱۱۵، ۱۱۳۹
ساوه – آموزش محور ۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱ ۱۱۱۵، ۱۱۳۹
بین الملل قشم ۱۹۰۹، ۱۲۳۲ ۱۱۱۵، ۱۱۳۹
بین الملل قشم – آموزش محور ۱۹۰۹ ۱۱۱۵، ۱۱۳۹

 

انتخاب رشته مدیریت اجرایی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت اجرایی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت اجرایی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت اجرایی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

[postbox txt=”مشاوره آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و درصد دروس”]
مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت اجرایی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت اجرایی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت اجرایی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت اجرایی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت اجرایی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت اجرایی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت اجرایی ممکن است برایتان پیش آید

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور