آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد معماری و درصد دروس

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد معماری ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد معماری
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته معماری
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته معماری و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

[postbox txt=”اطلاع از آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد معماری و درصد دروس”]

آخرین رتبه ی فرد قبول شده در سال های گذشته در کد رشته ی محل انتخابی می تواند داوطلب را به سمت مسیری کارا و مورد اطمینان در انتخاب رشته برود. دانش آموختگان با بررسی کارنامه ی داوطلبان سال های گذشته و بررسی درصد دروس پاسخ داده شده می توانند آن ها را با کارنامه ی خود سنجیده و معیاری برای انتخاب رشته ارشد خود قرار دهند. هم چنین می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد از آخرین رتبه قبول شده در رشته و گرایش مورد نظرشان اطلاع پیدا کنند.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد معماری در دانشگاه سراسری:

در آزمون ارشد معماری هر ساله هزاران نفر داوطلب بر سر صندلی های این دانشگاه رقابت کرده و انتخاب رشته در این مقطع از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. یکی از دلایل این رقابت امکانات و شرایط ویژه ارائه دهنده دانشگاه های دولتی به داوطلبین بوده و دیگر شرایط رایگان آن نیز می باشد. همانطور که در کارنامه داوطلبان سال های گذشته مشاهده می شود. همانطور که در کارنامه داوطلبان و میانگین درصد دروس آن ها مشاهده می کنیم رتبه ی بالاتر از ۷۰۰۰ رتبه ی مرزی می باشد که برای انتخاب رشته مطلوب خود داوطلبان اگر رتبه ای پایین تر از آن را دارند در دانشگاه های دولتی اقدام به ثبت نام نمایند.

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری درک عمومی معماری منظر میانگین توضیحات
۵۵ ۸۴۰۵ ۵۴.۰۲ ۶۵.۵۶ ۳۰ ۷۱.۶۷ ۷۱.۶۷ ۵۸.۵۸۴
۸۶ ۸۱۴۴ ۶۵.۵۲ ۶۶.۶۷ ۵۵.۵۶ ۵۰ ۳۱.۶۷ ۵۳.۸۸۴
۱۰۵ ۸۰۲۹ ۴۸.۲۸ ۵۴.۴۴ ۵۳.۳۳ ۶۱.۶۷ ۶۳.۳۳ ۵۶.۲۱
۱۴۶ ۷۸۵۰ ۵.۷۵ ۶۶.۶۷ ۴۲.۲۲ ۷۵ ۷۶.۶۷ ۵۳.۲۶۲
۲۰۶ ۷۶۰۰ ۳۶.۷۸ ۴۸.۷۹ ۴۶.۶۷ ۶۶.۶۷ ۳۵ ۴۶.۷۸۲
۲۶۲ ۷۴۰۳ ۳۵.۶۷ ۶۰ ۴۴.۴۴ ۴۱.۴۷ ۶۸.۳۳ ۴۹.۹۸۲
۲۹۸ ۷۳۰۹ ۱۴.۹۴ ۴۷.۷۸ ۳۶.۶۷ ۷۳.۳۳ ۶۱.۶۷ ۴۶.۸۷۸
۳۵۹ ۷۱۳۲ ۶۰.۹۲ ۶۳.۳۳ ۲۷.۷۸ ۳۳.۳۳ ۴۱.۶۷ ۴۵.۴۰۶
۳۹۹ ۷۰۳۷ ۱۷.۲۴ ۴۶.۶۷ ۵۲.۲۲ ۵۱.۶۷ ۵۱.۶۷ ۴۳.۸۹۴
۴۳۲ ۶۹۷۷ ۴۱.۳۸ ۴۳.۳۳ ۴۴.۴۴ ۴۱.۶۷ ۶۶.۶۷ ۴۷.۴۹۸
۴۸۵ ۶۸۸۶ ۲۱.۸۴ ۵۱.۱۱ ۳۰ ۵۸.۳۳ ۴۵ ۴۱.۲۵۶
۶۸۵ ۶۵۶۰ ۵۴.۰۲ ۵۲.۲۲ ۸.۸۹ ۴۶.۶۷ ۴۱.۶۷ ۴۰.۶۹۴
۷۳۷ ۶۴۹۰ ۴۳.۶۸ ۵۱.۱۱ ۲۵.۵۶ ۳۶.۶۷ ۵۳.۳۳ ۴۲.۰۷
۹۰۰ ۶۳۶۳ ۴۲.۵۳ ۴۳.۳۳ ۴۷.۷۸ ۲۵ ۳۶.۶۷ ۳۹.۰۶۲
۱۱۳۰ ۶۰۹۴ ۵۴.۰۲ ۳۸.۸۲ ۲۸.۸۹ ۳۵ ۳۰ ۳۷.۳۴۶
۱۲۷۸ ۵۹۴۶ ۳۵.۶۳ ۲۶.۶۷ ۳۷.۷۸ ۳۸.۳۳ ۵۸.۳۳ ۳۹.۳۴۸
۱۳۲۶ ۵۹۱۱ ۴۱.۳۸ ۳۵.۵۶ ۲۴.۴۴ ۴۶.۶۷ ۱۶.۶۷ ۳۲.۹۴۴
۱۵۷۸ ۵۷۱۶ ۰ ۳۰ ۴۰ ۵۸.۳۳ ۳۵ ۳۲.۶۶۶ درس زبان پاسخ داده نشده است
۱۹۴۱ ۵۴۴۷ ۲۶.۴۴ ۳۵.۵۶ ۲۶.۶۷ ۲۸.۳۳ ۴۱.۶۷ ۳۱.۷۳۴
۲۵۳۸ ۵۱۰۱ ۱۳.۷۹ ۴۵.۵۶ ۱۷.۷۸ ۳۰ ۳۳.۳۳ ۲۸.۰۹۲
۲۸۳۵ ۴۹۵۱ ۱۷.۲۴ ۲۵.۵۶ ۲۱.۱۱ ۳۶.۶۷ ۴۳.۳۳ ۲۸.۷۸۲
۳۵۶۶ ۴۶۴۴ ۳۶.۷۸ ۲۷.۷۸ ۷.۷۸ ۲۱.۶۷ ۴۰ ۲۶.۸۰۲
۳۸۷۸ ۴۵۲۳ ۰ ۲۷.۷۸ ۲۵.۵۶ ۳۳.۳۳ ۳۳.۳۳ ۲۴
۴۲۲۶ ۴۴۱۷ ۱۶.۰۹ ۱۱.۱۱ ۲۴.۴۴ ۴۱.۶۷ ۲۰ ۲۲.۶۶۲
۵۰۴۹ ۴۱۶۸ ۴.۶ ۱۴.۴۴ ۷.۷۸ ۴۳.۳۳ ۲۱.۶۷ ۱۸.۳۶۴
۵۸۳۱ ۳۹۷۵ ۲۴.۱۴ ۲۲.۲۲ ۱۴.۴۴ ۱۸.۳۳ ۵ ۱۶.۸۲۶
۷۰۵۱ ۳۷۵۳ ۳.۳ ۳۷.۷۸ ۲۶.۶۷ ۵ ۳.۳۳ ۱۵.۲۱۶
۲۵۵۰ ۴۸۳۱ ۱۸.۳۹ ۳۷.۷۸ ۱۶.۶۷ ۳۳.۳۳ ۴۱.۶۷ ۲۹.۵۶۸
۴۵۱۹ ۴۱۷۰ ۰ ۳۸.۸۹ ۶.۶۷ ۴۰ ۳۸.۳۳ ۲۴.۷۷۸ درس زبان پاسخ داده نشده است
۴۵۰۳ ۳۹۲۲ ۰ ۲۳.۳۳ ۲۵.۵۶ ۳۰ ۲۳.۳۳ ۲۰.۴۴۴ درس زبان پاسخ داده نشده است
۲۴۰۵ ۴۷۹۷ ۰ ۱۳.۳۳ ۲۸.۸۹ ۳۰ ۳۵ ۲۱.۴۴۴ درس زبان پاسخ داده نشده است
۳۹۹۸ ۳۹۲۴ ۴۰.۲۳ ۱۴.۴۴ ۱۴.۴۴ ۳۰ ۰ ۱۹.۸۲۲ درس درک عمومی پاسخ داده نشده است

 

درصد دروس و آخرین رتبه بندی قبولی ارشد معماری دانشگاه آزاد:

در جدول زیر نمونه رتبه و ترازهای دانشگاه آزاد ارشد معماری را به تفکیک واحدهای ارائه دهنده آورد ایم. داوطلبان می توانند که این نمونه ترازها را ملاکی برای پذیرفته شدن در دانشگاه آزاد قرار دهند.

شهر تراز ظرفیت پذیرش آذر ۹۰ تراز شهریور ۹۰ ظرفیت پذیرش شهریور ۹۰ تراز سال ۸۹ ظرفیت پذیرش سال ۸۹ تراز سال ۸۸ ظرفیت پذیرش سال ۸۸
شوشتر ۵۲۰۰ ۲۰۰ ۵۳۲۰ ۲۰۱ ۵۳۷۲ ۱۵۶ ۵۳۲۴ ۹۸
خوراسگان ۴۸۶۰ ۲۰۰ ۴۹۷۱ ۱۹۸ ۵۸۳۳ ۷۰ ۵۶۲۰ ۷۰
تفت ۴۸۷۶ ۲۰۰ ۵۰۲۳ ۲۰۰ ۵۰۰۷ ۱۴۶ ۵۱۰۱ ۱۲۳
کرمان ۵۰۳۵ ۲۰۰ ۵۱۸۰ ۲۱۳ ۵۱۹۹ ۸۰ ۵۰۸۵ ۱۱۹
کرمانشاه ۴۸۹۹ ۱۶۰ ۵۰۵۱ ۱۵۸ ۵۵۷۵ ۱۳۲ ۵۴۲۰ ۱۲۰
سپیدان ۴۹۸۷ ۱۴۰ ۵۰۲۰ ۱۶۱ ۵۱۵۵ ۱۵۷ ۵۶۳۱ ۱۵۹
زاهدان ۵۷۳۰ ۱۴۰ ۵۸۹۰ ۱۷۲ ۵۵۱۲ ۴۹ ۵۱۱۲ ۴۹
شیراز ۵۱۹۸ ۲۰۰ ۵۳۰۰ ۱۵۴ ۶۰۲۶ ۱۰۰ ۵۸۸۲ ۸۰
بندرعباس ۴۹۶۵ ۱۰۰ ۴۹۸۱ ۱۱۹ ۵۲۳۵ ۷۵ ۴۶۶۸ ۱۱۴
بوشهر ۴۸۱۳ ۱۸۰ ۴۹۸۲ ۱۲۰ ۵۰۰۳ ۶۸ ۵۰۴۰ ۹۵
تبریز ۵۳۸۹ ۲۰۰ ۵۵۲۳ ۱۲۰ ۵۷۰۷ ۱۶۳ ۵۵۳۴ ۱۲۰
ورامین ۵۵۰۰ ۲۰۰ ۵۶۵۰ ۲۰۱ ۵۸۰۰ ۱۰۰ ۵۸۱۳ ۱۱۹
رودهن ۵۳۲۲ ۲۰۰ ۵۶۸۳ ۲۰۰ ۵۷۶۸ ۹۰ ۶۰۰۲ ۱۱۹
قزوین ۵۷۰۲ ۲۰۰ ۵۸۱۷ ۲۰۰ ۶۷۹۹ ۱۱۵ ۶۵۴۹ ۱۲۰
دزفول ۵۲۰۰ ۱۸۰ ۵۳۲۱ ۱۸۳ ۵۷۵۱ ۱۱۰ ۵۲۸۷ ۱۰۰
همدان ۵۱۸۹ ۲۰۰ ۵۳۱۴ ۱۱۹ ۵۶۹۰ ۷۴ ۵۷۰۰ ۱۲۰
بجنورد ۴۹۹۷ ۲۰۰ ۵۱۰۰ ۲۰۰ ۵۳۱۰ ۷۸ ۵۵۶۳ ۱۱۵
مشهد ۵۵۱۰ ۲۰۰ ۵۶۵۰ ۱۹۳ ۵۹۵۵ ۷۵ ۶۰۵۰ ۱۱۰
ابهر ۵۲۹۰ ۲۰۰ ۵۴۲۰ ۱۰۵ ۵۶۸۷ ۱۱۳ ۵۹۶۶ ۱۲۵
شهرکرد ۵۰۹۳ ۱۲۰ ۵۲۱۱ ۱۲۰ ۵۳۴۵ ۶۱ ۵۱۲۰ ۱۰۳
بم ۴۸۱۲ ۱۲۰ ۴۹۲۰ ۱۲۰ ۵۰۰۲ ۵۳ ۴۵۷۸ ۵۳
تهران جنوب ۶۱۳۲ ۸۰ ۷۶۰۵ ۸۰ ۷۸۷۲ ۸۰ ۷۲۶۰ ۸۰
بناب ۴۹۰۰ ۱۲۰ ۵۰۸۷ ۱۲۰ ۵۴۴۳ ۱۲۰ ۵۳۳۰ ۱۲۱
ایلام ۴۳۸۰ ۲۰۰ ۴۵۶۰ ۲۰۲ ۵۰۰۰ ۸۲ ۴۹۹۱ ۶۵
ملایر ۴۶۰۰ ۲۰۰ ۴۷۸۳ ۱۸۷ ۵۲۳۲ ۷۳ ۵۶۰۸ ۱۴۰
شاهرود ۴۴۲۰ ۲۰۰ ۴۵۶۲ ۱۵۰ ۵۰۰۷ ۱۱۶ ۵۰۱۰ ۸۲
هریس ۴۳۵۰ ۲۰۰ ۴۴۲۵ ۱۸۰ ۵۰۰۷ ۹۵ ۵۰۰۰ ۱۶۴
شهر بابک ۴۷۰۰ ۱۲۰ ۴۸۰۹ ۱۳۲ ۵۰۲۹ ۱۰۰ ۵۲۰۰ ۱۰۱
استهبان ۴۶۴۰ ۱۶۰ ۴۷۸۹ ۱۴۰ ۵۰۰۱ ۶۳ ۴۹۹۰ ۱۰۲
بیرجند ۴۵۰۱ ۱۰۰ ۴۶۳۴ ۱۱۱ ۵۰۰۹ ۷۴ ۴۹۹۰ ۸۸
گنبد کاووس ۵۹۲۷ ۸۰ ۵۰۵۳ ۱۰۵ ۵۵۲۳ ۹۷ ۵۱۲۰ ۸۰
سواد کوه ۴۹۸۷ ۲۰۰ ۵۱۲۶ ۱۸۰ ۵۲۲۰ ۶۲ ۵۳۰۰ ۶۷
چالوس ۴۸۲۱ ۲۰۰ ۴۹۵۶ ۲۰۰ ۵۳۷۲ ۱۳۲ ۵۶۴۵ ۱۲۳
اهر ۴۸۵۰ ۲۰۰ ۵۰۰۰ ۱۵۰ ۵۱۰۰ ۱۵۷ ۵۵۱۰ ۱۰۱
ایلام ۵۵۹۸ ۱۰۰ ۵۷۸۳ ۱۰۰ ۵۹۱۱ ۱۱۱ ۶۱۲۰ ۸۸
ارومیه ۴۸۷۰ ۲۰۰ ۵۰۰۱ ۱۵۰ ۵۵۲۳ ۸۸ ۵۵۲۴ ۱۰۱
مهاباد ۴۵۶۰ ۱۰۰ ۴۷۰۶ ۸۰ ۵۱۲۲ ۱۰۱ ۵۲۱۰ ۱۲۹
سلماس ۴۷۳۰ ۱۲۰ ۴۸۹۵ ۱۰۰ ۵۱۷۰ ۱۳۲ ۵۰۱۶ ۱۱۴
بوکان ۴۵۳۰ ۱۰۰ ۴۷۸۹ ۱۰۰ ۵۱۰۰ ۱۱۹ ۵۰۰۰ ۵۷
اردبیل ۵۳۵۹ ۱۲۰ ۵۵۰۶ ۱۶۰ ۵۷۲۹ ۱۰۰ ۵۴۲۱ ۱۲۰
اسلامشهر ۵۱۱۹ ۲۰۰ ۵۴۱۱ ۲۰۰ ۵۳۳۰ ۲۰۰
نجف آباد ۴۹۲۰ ۲۰۰ ۵۰۸۹ ۲۰۰ ۵۵۰۲ ۱۲۰ ۵۶۰۰ ۱۱۹
اردستان ۵۱۰۰ ۲۰۰ ۵۲۰۴ ۶۰ ۵۵۶۱ ۶۲ ۵۰۸۵ ۱۰۰
نور ۵۱۹۹ ۱۲۰ ۵۳۰۹ ۱۲۰ ۵۷۹۰ ۱۴۹ ۵۵۰۰ ۱۲۰
زنجان ۵۰۰۰ ۲۰۰ ۵۱۰۵ ۱۸۰ ۵۶۰۰ ۶۸ ۵۲۳۳ ۱۲۰
نیشابور ۴۶۰۹ ۱۲۰ ۴۸۰۵ ۱۲۳ ۵۲۵۰ ۱۳۲ ۵۱۵۰ ۱۲۰
تویسرکان ۴۸۱۰ ۲۰۰ ۴۹۷۹ ۸۰ ۵۱۲۰ ۱۵۶ ۴۹۴۹ ۶۲
خمین ۴۷۰۴ ۲۰۰ ۴۸۲۰ ۱۲۰ ۵۱۰۰ ۱۱۱ ۵۰۲۴ ۱۴۹
رودسر ۴۶۱۰ ۱۰۰ ۴۸۲۵ ۱۰۰ ۵۰۰۰ ۱۶۳ ۴۹۰۰ ۸۸
اسلام آباد غرب ۴۲۸۷ ۸۰ ۴۴۰۲ ۵۳ ۴۶۰۲ ۱۱۴ ۴۵۰۰ ۶۲
دهاقان ۴۱۹۰ ۱۰۰ ۴۳۷۹ ۱۰۰ ۴۷۹۰ ۹۵ ۴۸۹۴ ۸۰
میانه ۴۱۱۵ ۱۲۰ ۴۲۸۵ ۱۲۰ ۴۶۵۳ ۱۱۵ ۳۸۰۰ ۶۵
ایلخچی ۳۶۳۰ ۸۴ ۳۷۹۰ ۷۹ ۴۰۰۰ ۱۲۵ ۳۹۰۰ ۱۴۰
مهدی شهر ۴۸۲۰ ۱۶۰ ۴۹۹۶ ۱۲۰ ۵۲۱۲ ۱۲۰ ۵۱۰۰ ۱۰۲
میاندوآب ۴۴۳۱ ۸۰ ۴۵۸۷ ۸۴ ۴۸۸۰ ۱۲۷ ۴۶۰۰ ۱۰۱
هیدج ۴۷۹۸ ۱۲۰ ۴۸۲۶ ۸۲ ۵۱۶۲ ۱۱۹ ۵۰۰۰ ۱۲۱
هشتگرد ۵۱۱۴ ۲۰۰ ۵۳۷۱ ۲۰۰ ۵۶۷۰ ۲۰۰
شبستر ۳۹۵۰ ۲۰۰ ۴۰۸۹ ۱۲۰ ۴۳۲۰ ۱۰۰ ۴۱۰۰ ۸۸
دماوند ۵۳۲۱ ۲۰۰۰ ۵۴۶۹ ۲۰۰ ۵۸۶۰ ۱۲۰ ۵۶۱۲ ۸۰
فیروزکوه ۴۷۵۱ ۲۰۰ ۴۸۶۵ ۲۰۰ ۵۱۱۱ ۱۲۰ ۵۱۰۵ ۱۵۶
قیام دشت ۵۵۳۲ ۲۰۰ ۵۴۷۹ ۲۰۰ ۵۶۲۳ ۱۵۷ ۵۶۱۳ ۷۰
نطنز ۴۵۱۸ ۲۰۰ ۴۶۴۵ ۱۰۰ ۴۹۱۰ ۱۰۰ ۴۸۲۳ ۱۴۶
دامغان ۳۷۹۸ ۱۸۰ ۳۹۳۰ ۱۸۰ ۴۰۰۰ ۶۸ ۳۹۰۰ ۱۳۲
تفرش ۴۹۱۶ ۲۰۰ ۵۰۳۷ ۱۸۰ ۵۳۱۶ ۱۴۶ ۵۰۱۴ ۱۵۷
ساری ۴۹۰۳ ۲۰۰ ۵۰۵۳ ۱۲۰ ۵۲۷۱ ۱۲۰ ۵۱۶۲ ۱۰۰
مشکین شهر ۳۷۱۷ ۱۲۰ ۳۸۲۵ ۱۷۰ ۴۰۴۴ ۱۲۳ ۴۱۰۶ ۱۱۵
پرند ۵۳۴۱ ۲۰۰
کاشان ۴۸۳۸ ۲۰۰ ۴۹۶۴ ۲۰۰ ۵۱۲۰ ۱۳۰ ۵۲۱۱ ۱۱۰
بهشهر ۵۰۶۳ ۱۲۰ ۵۱۸۶ ۱۸۰ ۵۲۹۰ ۱۱۹ ۵۴۶۳ ۷۰
بیضاء فارس ۴۴۶۸ ۱۰۰ ۴۵۹۳ ۱۶۰ ۴۸۱۹ ۹۰ ۴۷۵۱ ۷۵
هرند ۴۲۲۸ ۲۰۰ ۴۳۸۲ ۱۹۰ ۴۵۰۱ ۷۵ ۴۴۵۶ ۱۶۳
ممقان ۴۲۰۰ ۱۰۰ ۴۳۱۰ ۱۱۵ ۴۶۷۰ ۱۶۳ ۴۸۷۸ ۸۰
شهر ری
زرند ۳۶۸۷ ۱۰۰ ۳۸۳۰ ۱۱۰ ۴۰۹۳ ۱۰۰ ۴۱۹۰ ۴۹
سیرجان ۴۲۷۸ ۱۰۰ ۴۴۱۵ ۱۲۵ ۴۶۵۱ ۱۱۵ ۳۹۴۶ ۶۳
فومن ۵۲۱۴ ۲۰۰ ۵۳۳۲ ۱۱۰ ۵۶۱۳ ۱۲۰ ۵۵۰۰ ۷۳
شهر قدس ۵۲۱۹ ۲۰۰ ۵۶۵۰ ۲۰۰ ۵۸۲۱ ۲۰۰
هشترود ۴۹۴۰ ۸۰ ۵۰۸۰ ۷۰ ۵۳۷۳ ۱۲۳ ۵۰۳۵ ۶۹
بندر انزلی ۴۸۳۰ ۱۶۰ ۴۹۹۰ ۱۴۶ ۵۲۶۳ ۱۲۰ ۵۱۰۶ ۱۵۶

 

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد معماری دانشگاه غیر انتفاعی:

از دیگر دانشگاه های مطرح دولتی دانشگاه غیر انتفاعی بوده که تحصیل در این دانشگاه ها مستلزم هزینه می باشد. در جدول زیر داوطلبان میانگینی از درصد دروس پاسخ داده شده داوطلبان و رتبه های کسب شده آن ها به همراه نام دانشگاه قبول شده را ملاحظه می فرمایند.

مبانی بازسازی تاریخ شهر معماری منظر درک عمومی تاریخ و مبانی دروس فنی ساختمان زبان رتبه میانگین درصد دروس توضیحات دانشگاه قبول شده
۰ ۰ ۴۳.۳۳ ۴۶.۶۷ ۲۵.۲۹ ۳۲.۲۲ ۱۹.۵۴ ۱۲۶۰ ۲۳.۸۶۴۲۹ دروس تاریخ شهر و مبانی بازسازی پاسخ داده نشده است موسسه غیرانتفاعی روز بهان -ساری
۰ ۰ ۲۵ ۳۳.۳۳ ۳۳.۳۳ ۳۱.۱۱ ۴۱.۱۱ ۱۳۰۸ ۲۳.۴۱۱۴۳ دروس تاریخ شهر و مبانی بازسازی پاسخ داده نشده است موسسه غیرانتفاعی حافظ شیراز
۰ -۱.۶۶ ۳۳.۳۳ ۳۰ ۳۲.۱۸ ۴۷.۷۸ ۸.۰۵ ۱۸۹۹ ۲۱.۳۸۲۸۶ دروس مبانی بازسازی پاسخ داده داده نشده است موسسه غیرانتفاعی ساریان -ساری
۰ ۰ ۰ ۲۸.۳۳ ۳۷.۹۳ ۴۶.۶۷ ۱۲.۶۴ ۲۱۶۲ ۱۷.۹۳۸۵۷ دروس تاریخ شهر و مبانی بازسازی و معماری منظر  پاسخ داده نشده است موسسه غیر انتفاعی گرگان

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید

[postbox txt=”اطلاع از آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد معماری و درصد دروس”]
باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته معماری

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته معماری با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد معماری میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • معماری و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته معماری با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته معماری

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

  کنکور آزاد

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور