آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و درصد دروس

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته مهندسی مکانیک
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مهندسی مکانیک و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

[postbox txt=”اطلاع از آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک”]
آخرین ها در هر دانشگاه می تواند نقش بسزایی را در انتخاب رشته ی داوطلبان ارشد داشته باشد. به گونه ای که در هنگام انتخاب رشته، توجه به این کارنامه ها می تواند سرنوشت انتخاب رشته ی داوطلب را تعیین نماید. فرض کنید که آخرین رتبه ی قبولی در دانشگاه تهران برابر با ۲۵ باشد. داوطلب متقاضی دانشگاه تهران باید حداقل رتبه ی خود را روی ۲۰ در نظر بگیرد. چرا که در کنکور ارشد که پیش روست، ضریب دشواری دروس در سال های مختلف متفاوت می باشد. داوطلبان نیز می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد از آخرین رتبه های قبولی در دانشگاه ها اطلاع پیدا کنند. این نرم افزار امکان را برای داوطلبان فراهم می کند که با توجه به رشته و رتبه ی احتمالی شان قبول شدن در دانشگاه های مختلف را بررسی نماید.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مکانیک در دانشگاه سراسری:

از جمله دانشگاه های معتبر و دارای هیأت علمی قوی در رشته ی ارشد مکانیک دانشگاه تهران، امیر کبیر، صنعتی شریف می باشند که آگاهی از آخرین نفرات قبول شده در دانشگاه های مذکور می تواند به انتخاب رشته ی داوطلبان کمک زیادی را نمایند. در جدول زیر می توانید درصد دروس داوطلبان کارشناسی ارشد مکانیک را مشاهده نمایید.

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی باکس ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات ساخت و تولید میانگین
۴۶ ۷۴۰۳ ۳.۳۳ ۵۰ ۷۸.۳۳ ۴۱.۶۷ ۲۵ ۰ ۳۳.۰۵۵
۴۸ ۷۳۳۰ ۵۳.۳۳ ۳۰ ۳۰ ۴۳.۳۳ ۴۸.۳۳ ۰ ۳۴.۱۶۵
۹۷ ۶۷۰۴ ۰ ۲۰ ۴۵ ۵۰ ۵۰ ۰ ۲۷.۵
۱۴۹ ۶۳۴۸ ۰ ۲۶.۶۷ ۵۵ ۳۵ ۴۳.۳۳ ۰ ۲۶.۶۶۶۶۷
۲۷۱ ۵۶۴۵ ۰ ۳۰ ۴۱.۶۷ ۳۳.۳۳ ۲۳.۳۳ ۰ ۲۱.۳۸۸۳۳
۳۷۵ ۵۳۱۹ ۴۲.۲۲ ۱۸.۳۳ ۳۸.۳۳ ۴۱.۶۷ ۱۰ ۰ ۲۵.۰۹۱۶۷
۴۷۵ ۵۰۵۵ ۵۰ ۸.۳۳ ۱۶.۶۷ ۴۳.۳۳ ۱۶.۶۷ ۸.۳۳ ۲۳.۸۸۸۳۳
۵۱۴ ۴۹۷۶ ۵.۳۳ ۲۳.۳۳ ۵ ۲۸.۳۳ ۳۸.۳۳ ۰ ۱۶.۷۲
۷۵۰ ۴۵۳۶ ۵۱.۱۱ ۰ ۳۶.۶۷ ۱۸.۳۳ ۱۵ ۰ ۲۰.۱۸۵
۹۴۶ ۴۲۸۱ ۵۶.۶۷ ۲۵ ۱۵ ۱۰ ۱۳.۳۳ ۰ ۲۰
۱۱۹۰ ۳۹۸۸ ۴۷.۷۸ ۱۵ ۱۶.۶۷ ۳.۳۳ ۱۸.۳۳ ۰ ۱۶.۸۵۱۶۷
۱۳۸۱ ۳۸۳۰ ۰ ۱۳.۳۳ ۲۳.۳۳ ۴۰ ۳.۳۳ ۰ ۱۳.۳۳۱۶۷
۱۴۹۲ ۳۷۴۲ ۲۲.۲۲ ۱۰ ۱۰ ۲۳.۳۳ ۱۳.۳۳ ۰ ۱۳.۱۴۶۶۷
۲۲۴۵ ۳۲۶۶ ۸.۸۹ -۱.۶۶ ۳۰ ۲۲.۳۳ ۵ ۰ ۱۰.۷۶
۱۲۸ ۶۲۶۵ ۱۰ ۰ ۳.۳۳ ۱.۶۷ ۵ ۵۵ ۱۲.۵
۱۷۱ ۶۰۲۵ ۴۲.۲۲ ۱۰ ۳۸.۳۳ ۴۱.۶۷ ۳۵ ۰ ۲۷.۸۷
۲۱۴ ۵۸۴۳ ۴۲.۲۲ ۳۸.۳۳ ۲۱.۶۷ ۳۱.۶۷ ۲۰ ۰ ۲۵.۶۴۸۳۳
۲۵۲ ۵۷۲۸ ۰ ۳۵ ۳۸.۳۳ ۴۱.۶۷ ۱۵ ۰ ۲۱.۶۶۶۶۷
۳۰۰ ۵۵۵۲ ۰ ۳۰ ۴۱.۶۷ ۳۳.۳۳ ۲۳.۳۳ ۰ ۲۱.۳۸۸۳۳
۴۴۸ ۵۱۷۲ -۱.۱ ۵ ۱.۶۷ ۰ -۱.۶۶ ۴۶.۶۷ ۸.۴۳
۵۰۸ ۵۰۴۶ ۷۸.۸۹ ۰ ۳.۳۳ ۱۵ -۱.۶۶ ۱۸.۳۳ ۱۸.۹۸۱۶۷
۶۸۶ ۴۷۷۳ ۰ ۰ ۰ ۸.۳۳ ۰ ۴۰ ۸.۰۵۵
۷۱۵ ۴۷۳۰ ۲۳.۳۳ ۲۰ ۱۳.۳۳ ۱۶.۶۷ ۱۰ ۱۳.۳۳ ۱۶.۱۱
۷۵۷ ۴۶۸۱ ۵۸.۸۹ ۲۱.۶۷ -۱۰ ۳۰ ۱۶.۶۷ ۰ ۱۹.۵۳۸۳۳
۸۲۳ ۴۶۰۷ ۵۶.۶۷ ۲۵ ۱۵ ۱۰ ۱۳.۳۳ ۰ ۲۰
۸۶۲ ۴۵۴۹ ۷.۷۸ ۱۵ ۰ ۲۵ ۰ ۱۶.۶۷ ۱۰.۷۴۱۶۷
۹۷۹ ۴۴۳۱ ۴۵.۵۶ ۱۵ ۱۳.۳۳ ۲۱.۶۷ ۱.۶۷ ۰ ۱۶.۲۰۵
۱۳۵۱ ۴۱۰۰ ۶۵.۵۶ ۱.۶۷ ۶.۶۷ ۵ ۱۳.۳۳ ۶.۶۷ ۱۶.۴۸۳۳۳
۱۶۳۸ ۳۸۹۰ ۲۲.۲۲ ۱۰ ۱۰ ۲۳.۳۳ ۱۳.۳۳ ۰ ۱۳.۱۴۶۶۷
۲۰۰۳ ۳۶۸۳ ۱۵.۵۶ ۲۰ -۶.۶۶ ۲۰ -۶.۶۶ ۶.۶۷ ۸.۱۵۱۶۶۷

 

[awsa-banners]

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مکانیک در دانشگاه آزاد:

میانگین درصد دروس در ترازهای بالای ارشد مکانیک در سال های گذشته بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ بوده است. لذا داوطلبانی که در واحدهای معتبر دانشگاه آزاد می خواهند به ادامه ی تحصیل بپردازند، اگر دارای تراز بالایی می باشند، در انتخاب های خود دانشگاه های معتبر نظیر علوم و تحقیقات، تهران جنوب و … را قرار دهند. با توجه به ادغام شدن آزمون های دانشگاه آزاد و دانشگاه سراسری، دسترسی به اطلاعات و درصد دروس دانشگاه آزاد وجود ندارد.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مکانیک دانشگاه پیام نور:

اطلاع از درصد دروس آخرین رتبه فرد قبول شده دانشگاه پیام نور می تواند برای علاقه مندان به این دانشگاه، اهمیت بالایی را داشته باشد. چرا که با توجه به رتبه ی آخرین فرد می توان مقایسه ی نهایی را انجام داد و در صورت داشتن حداقل نمره، انتخاب رشته ی خود را انجام دهیم

جهت اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک کلیک نمایید

[postbox txt=”اطلاع از آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک”]
باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته مهندسی مکانیک با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • مهندسی مکانیک و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته مهندسی مکانیک با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  کنکور آزاد

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور