تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد مدیریت تکنولوژی
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته مدیریت تکنولوژی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت تکنولوژی و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

[awsa-footer-p1]مشاوره کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی[/awsa-footer-p1]

مهم ترین فاکتور در سنجش دانش آموختگان در آزمون کنکور ارشد رتبه و تراز آن ها می باشد که نقش تعیین کننده ای در قبولی داوطلبین دارد. رتبه که همان ترتیب و اولویت داوطلبان می باشد و از رتبه های یک رقمی الی ۴ رقمی در کنکور ارشد به چشم می خورد و تراز داوطلب که سطح علمی داوطلب را با توجه به ضرایب دروس، درصد پاسخ دهی به سؤالات را مشخص می کند در بین داوطلبان متفاوت بوده، با توجه به اهمیت این موضوع در بخش نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد داوطلبان می توانند رتبه و تراز های پذیرفته شده در کد رشته محل را به تفکیک مشاهده و کارنامه ی دانشجویان را تجزیه و تحلیل کنند. همچنین این امکان در این نرم افزار گنجانده شده است که با توجه به دانشگاه ها و گرایش های مربوطه آن، رتبه و ترازهای لازم برای پذیرش بر اساس اولویت نمایش داده شود.

با توجه به بررسی تراز و کنکور این رشته در سال های گذشته همان طور که مشاهده می کنیم در گرایش های تحقیق در عملیات و تولید و عملیات که ارائه شده توسط دانشگاه های برتر کشور بوده بیشترین رقابت در بین داوطلبین به چشم می خورد.

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد مدیریت تکنولوژی:

همان طور که در نمونه کارنامه های ارشد سال ۱۳۹۵ مشاهده می شود، رتبه های برتر، میانگین درصدی بالای ۴۰% داشته اند که این نشان دهنده ی توان علمی در بین دانشجوهای مدیریت تکنولوژی می باشد. داوطلبان در هنگام انتخاب رشته باید رتبه و تراز کسب شده خود را در کنکور ارشد با کارنامه سال های گذشته به طور کامل مقایسه کرده تا بتوانند بهترین انتخاب خود را رقم بزند.
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ رشته مدیریت تکنولوژی

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق عملیات تولید معدل نمره کل (تراز) رتبه
۱۸.۸۹ ۶۰ ۵۶.۶۷ ۵۸.۸۹ ۷۰ ۷۳.۳۳ ۳۷.۷۸ ۱۹.۰۹ ۹۹۰۹ ۱
۴۸.۸۹ ۷۷.۷۸ ۴۶.۶۷ ۴۶.۶۷ ۸۱.۶۷ ۴۰ ۰ ۲۰ ۹۵۱۶ ۲
۷۵.۵۶ ۸۰ ۶۳.۳۳ ۶۱.۱۱ ۵۰ ۰ ۰ ۱۲.۷۱ ۸۹۵۹ ۳
۲۴.۴۴ ۴۰ ۹۳.۳۳ ۵۱.۱۱ ۶۵ ۵۳.۳۳ ۰ ۱۵.۸۸ ۸۶۳۲ ۵
۰ ۹۳.۳۳ ۸۳.۳۳ ۰ ۶۰ ۶۰ ۵۷.۷۸ ۱۶.۸ ۸۵۲۱ ۶
۷۴.۴۴ ۷۳.۳۳ ۱۰ ۴۷.۷۸ ۵۶.۶۷ ۳۳.۳۳ ۰ ۱۵.۱۶ ۸۳۹۹ ۸
۳۸.۸۹ ۴۰ ۹۰ ۳۳.۳۳ ۶۶.۶۷ ۰ ۴۰ ۱۶.۹۳ ۸۳۵۲ ۹
۱۶.۶۷ ۷۳.۳۳ ۷۰ ۴۲.۲۲ ۵۰ ۳۷.۷۸ ۴۰ ۱۳.۳۴ ۸۲۷۱ ۱۰
۳۳.۳۳ ۶۸.۸۹ ۵۸.۳۳ ۵۵.۵۶ ۶۰ ۰ ۰ ۱۹.۷۴ ۸۱۶۱ ۱۱
۶۶.۶۷ ۹۱.۱۱ ۳۰ ۳۶.۶۷ ۶۸.۳۳ ۰ ۰ ۱۵.۰۴ ۸۱۵۲ ۱۲
۳۳.۳۳ ۳۷.۷۸ ۶۵ ۲۴.۴۴ ۶۰ ۳۳.۳۳ ۴۲.۲۲ ۱۸.۱۹ ۸۰۹۱ ۱۴
۶۱.۱۱ ۴۴.۴۴ ۶۰ ۴۴.۴۴ ۸۱.۶۷ ۰ ۰ ۱۳.۸۱ ۸۰۲۸ ۱۶
۵۳.۳۳ ۵۱.۱۱ ۴۰ ۲۸.۸۹ ۶۶.۶۷ ۳۷.۷۸ ۰ ۱۸.۵۹ ۸۰۱۳ ۱۷
۴۵.۵۶ ۳۳.۳۳ ۸۵ ۴۳.۳۳ ۶۳.۳۳ ۲۲.۲۲ ۰ ۱۴.۱۴ ۷۹۲۲ ۱۹
۳۷.۷۸ ۳۱.۱۱ ۳۸.۳۳ ۴۸.۸۹ ۵۸.۳۳ ۴۶.۶۷ ۰ ۲۰ ۷۸۷۶ ۲۱
۰ ۴۴.۴۴ ۶۳.۳۳ ۵۴.۴۴ ۷۱.۶۷ ۵۵.۵۶ ۰ ۱۷.۵۹ ۷۸۷۰ ۲۲
۰ ۶۶.۶۷ ۶۱.۶۷ ۲۲.۲۲ ۵۰ ۶۰ ۵۷.۷۸ ۱۴.۹۹ ۷۸۵۷ ۲۴
۳۷.۷۸ ۶۴.۴۴ ۶۱.۶۷ ۲۸.۸۹ ۴۵ ۵۳.۳۳ ۰ ۱۵.۲۵ ۷۷۸۷ ۲۵
۴۸.۸۹ ۶۴.۴۴ ۶۵ ۴۳.۳۳ ۶۰ ۰ ۰ ۱۴.۴۱ ۷۷۶۷ ۲۶
۳۶.۶۷ ۹۳.۳۳ ۰ ۶۵.۵۶ ۶۳.۳۳ ۰ ۰ ۱۷.۸۳ ۷۷۶۶ ۲۷
۲۴.۴۴ ۴۰ ۶۳.۳۳ ۴۸.۸۹ ۴۱.۶۷ ۵۷.۷۸ ۰ ۷۷۵۳ ۲۸
۵۲.۲۲ ۵۳.۳۳ ۳۶.۶۷ ۳۴.۴۴ ۳۶.۶۷ ۴۰ ۰ ۲۰ ۷۷۲۵ ۲۹
۷۴.۴۴ ۵۵.۵۶ ۶۱.۶۷ ۴۰ ۴۳.۳۳ ۰ ۰ ۱۳.۰۹ ۷۷۲۱ ۳۰
۷۴.۴۴ ۲۴.۴۴ ۲۱.۶۷ ۶۱.۱۱ ۴۱.۶۷ ۰ ۰ ۲۰ ۷۶۱۸ ۳۴
۰ ۴۰ ۵۳.۳۳ ۵۳.۳۳ ۵۶.۶۷ ۴۶.۶۷ ۳۳.۳۳ ۱۶.۱۹ ۷۶۰۲ ۳۶
۵۵.۵۶ ۶۶.۶۷ ۴۳.۳۳ ۴۲.۲۲ ۳۰ ۰ ۰ ۲۰ ۷۵۳۲ ۳۹
۱۵.۵۶ ۵۵.۵۶ ۶۵ ۲۳.۳۳ ۴۸.۳۳ ۴۶.۶۷ ۴۲.۲۲ ۱۴.۰۵ ۷۵۰۵ ۴۱
۴۸.۸۹ ۰ ۲۳.۳۳ ۳۱.۱۱ ۶۱.۶۷ ۶۲.۲۲ ۲۸.۸۹ ۱۷.۶ ۷۴۷۴ ۴۲
۱.۱۱ ۶۰ ۴۸.۳۳ ۲۵.۵۶ ۴۸.۳۳ ۴۸.۸۹ ۴۲.۲۲ ۱۸.۵۷ ۷۴۱۱ ۴۶
۰ ۴۸.۸۹ ۴۰ ۴۱.۱۱ ۶۱.۶۷ ۴۶.۶۷ ۴۲.۲۲ ۱۵.۹۳ ۷۴۰۴ ۴۷
۶۶.۶۷ ۳۵.۵۶ ۲۵ ۱۰ ۲۵ ۵۱.۱۱ ۲۶.۶۷ ۲۰ ۷۳۷۱ ۴۹
۶۲.۲۲ ۴۲.۲۲ ۴۰ ۵۵.۵۶ ۴۶.۶۷ ۰ ۰ ۱۴.۶۴ ۷۳۶۲ ۵۰

 

[awsa-banners]

رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبولی ارشد مدیریت تکنولوژی:

همان طور که نمونه کارنامه سال ۱۳۹۴ مشخص است و میانگین درصد دروس در ترازهای بالای کنکور ارشد ۲۰% بوده که با توجه به سال های گذشته مشخص می شود که به رقابت در این رشته نسبت به رشته های دیگر آنچنان سخت نیست. همچنین با توجه به اینکه نمره کل رشته فناوری اطلاعات صنعتی و تکنولوژی یکسان است کارنامه برخی از پذیرفته شدگان گرایش فن آوری اطلاعات در نمونه کارنامه ها آورده شده است. همچنین افرادی که محل قبولی آن ها  علامت ستاره (*) درج شده است، در یکی از کد رشته های رشته فناوری اطلاعات پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایش های صنعتی و تکنولوژی انتخاب رشته نمایند.

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

زبان آمار تئوری های مدیریت ریاضی اقتصادخرد اقتصادکلان تحقیق درعملیات تولید نمره کل رتبه در محل قبولی محل قبولی
۱۶.۷ ۰ ۱۶.۷ ۲۳.۴ ۴۳.۴ ۲۸.۴ ۰ ۲۰ ۶۲۹۹ * *
۰ ۲۰ ۳۰ ۱۰ ۲۳.۴ -۱.۶ ۵ ۴۸.۴ ۵۸۸۲ ۱۲۱ مدیریت صنعتی – مالی / واحد علوم و تحقیقات
-۱.۶ ۱۰ ۱۶.۷ ۱۵ ۴۶.۷ ۱۳.۴ ۰ ۱۵ ۵۷۷۹ ۲۸ مدیریت صنعتی – تولید / واحد نجف آباد
۱۸.۴ ۱۰ ۲۵ ۲۳.۴ ۳.۴ ۰ ۱۳.۴ ۵۵۴۶ ۲۸۷ مدیریت صنعتی / واحد تهران شمال
۰ ۰ ۱۰ ۰ ۲۳.۴ ۳۰ ۰ ۸.۴ ۵۳۹۶ * *
-۲۰ ۰ ۳۳.۴ ۸.۴ ۲۱.۷ -۱.۶ ۵ ۲۳.۴ ۵۲۳۹ ۵۵۶ مدیریت صنعتی – تولید / واحد علوم و تحقیقات / نیمسال دوم
۸.۴ ۰ ۱۳.۴ ۱۰ ۱.۷ ۰ ۰ ۰ ۵۰۴۴ * *
۰ ۱۳.۴ -۱.۶ ۱.۷ ۱۵ ۰ ۰ ۴۷۷۵ ۲۲۴ مدیریت صنعتی – تولید / واحد سمنان

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید

[awsa-footer-p1]مشاوره کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی[/awsa-footer-p1]
باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته مدیریت تکنولوژی با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • مدیریت تکنولوژی و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته مدیریت تکنولوژی با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

  کنکور آزاد

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور