تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

  • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته مهندسی شیمی

  • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته مهندسی شیمی کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد مهندسی شیمی

  • ظرفیت پذیر رشته مهندسی شیمی کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته مهندسی شیمی ارشد و مقادیر دانشگاه ها

  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی ، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
  • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی ، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد مهندسی شیمی

[postbox txt=”اطلاع از تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و درصد دروس”]
رتبه و تراز اصلی ترین مبحث در تعیین انتخاب رشته ارشد و دانشگاه مورد نظر می باشد. در ابتدا به مفهوم رتبه و تراز و نقش آن می پردازیم. رتبه که همان ترتیب اولویت داوطلبان بود که داوطلبانی رتبه ی پایین تری را دارا هستند شانس انتخاب رشته ی بهتری را نسبت به داوطلبان دیگر دارند و از عداد تک رقمی تا ۴ رقمی را دارا می باشد. تراز اختلاف علمی دانش آموختگان را بر اساس درصد دروس و ضرایب دروس مشخص می کند. در نظر بگیرد داوطلبی در آزمون ارشد دارای تراز ۵۰۰۰ بوده و داوطلب دیگر دارای تراز ۵۵۰۰ می باشد این بدان معناست که اختلاف علمی این داوطلب از لحاظ علمی دارای عدد ۵۰۰ بوده که با توجه به ضرایب دروس تعیین شده این اختلاف مشخص می گردد.

هم چنین دانش آموختگان دقت داشته باشند که معدل در آزمون کارشناسی ارشد دارای اهمیت ۲۰% می باشد و جهتِ ارتقای رتبه ی شما می باشد. این تأثیر معدل برای ۲ دسته از داوطلبان بررسی می گردد. دسته ی اول داوطلبانی که رتبه ی آن ها خوب نیست خیلی تأثیرگذار نبوده ولی برای رتبه های خوب و بالا تأثیر گذار بود و نقش مهمی را داراست. دسته ی دوم معدل بالای ۱۷ می باشدکه تأثیر بسیاری را دارا بوده، علت آن هم تعداد کم دانشجویان دارای این معدل می باشد. هم چنین معدل های بین ۱۶-۱۴ تأثیر چندانی نداشته زیرا اکثر داوطلبان دارای چنین معدلی می باشند و در آخر هم معدل های زیر ۱۴ تأثیر منفی بر روی رتبه می گذارد.

در نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد داوطلبان می توانند با وارد کردن رتبه و تراز احتمالی لیستی از گرایش های ارشد ارائه شده توسط دانشگاه ها را ببیند، هم چنین می تواند درصد قبولی خود را در دانشگاه ها با توجه به رتبه و تراز خود مشاهده نمایند.

نحوه ی محاصبه ی تراز : بر اساس تراز داوطلبان رتبه ی آن ها در ارشد بدست می آید. بر این اساس بیشترین مقدار ترازی که یک فرد می تواند کسب کند ۱۰ بوده که ۸۰% آن مربوط به میانگین درصد دروس و ۲۰% آن مربوط به معدل داوطلب می باشد.

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد مهندسی شیمی :

رتبه و تراز در کنکور سراسری از اهمیت بالایی برخوردار بوده به گونه ای که داوطلبان دارای رتبه ی پایین تر از لحاظ عددی دارای شانس بهتری در انتخاب رشته ی خود بوده می توانند در گرایش های بهتر رشته ی خود تحصیل نمایند. تراز های برتر کنکور سراسری در رتبه های تک رقمی و دو رقمی با توجه به سال های گذشته از ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ را شامل می شوند. هم چنین درس ریاضیات مهندسی و زبان تخصصی در رتبه های بالا نشان داده که دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال ۹۵

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی انتقال حرارت ترمودینامیک مکانیک سیالات کنترل فرآیند انتقال جرم و عملیات واحد طرح راکتور های شیمیایی ریاضیات مهندسی شیمی
۱۲ ۸۵۲۱ ۰ ۴۸.۸۹ ۶۱.۶۷ ۴۴.۴۴ ۷۷.۷۸ ۷۰ ۵۵.۵۶ ۷۵.۹۳
۱۷ ۸۳۶۷ ۲.۰۳ ۵۷.۷۸ ۷۵ ۴۸.۸۹ ۷۱.۱۱ ۴۶.۶۷ ۶۸.۸۹ ۵۵.۵۶
۲۱ ۸۳۰۵ ۳۷ ۶۸ ۷۸ ۲۸ ۰ ۵۴ ۶۰ ۷۴
۳۲ ۸۰۴۰ ۵.۵۵ ۵۵.۵۶ ۵۸.۲۳ ۱۳.۳۳ ۷۷.۷۸ ۴۶.۶۸ ۸۴.۴۴ ۷۵.۹۳
۳۶ ۷۹۰۲ ۶۳ ۵۷ ۴۱ ۲۰ ۱۳ ۷۳ ۵۷ ۶۶
۳۹ ۷۸۳۱ ۱۲.۶۴ ۵۱.۱۱ ۴۸.۳۳ ۲۶.۶۷ ۷۷.۷۸ ۴۱.۶۷ ۸۴.۴۴ ۶۶.۶۷
۵۴ ۷۶۰۱ ۰ ۸۴.۴۴ ۴۱.۶۷ ۲۸.۸۹ ۰ ۵۵ ۶۸.۸۹ ۵۵.۵۶
۷۶ ۷۲۶۹ ۰ ۶۰ ۲۳ ۳۳ ۶۶.۶۷ ۵۵ ۷۳.۳۳ ۶۱
۸۱ ۷۲۲۰ ۱.۱۵ ۵۵.۵۶ ۴۵ ۱۵.۵۶ ۶۰ ۵۰ ۷۳.۳۳ ۵۷.۴۱
۸۵ ۷۱۴۹ ۰ ۵۱ ۳۰ ۲۲.۲۲ ۲۰ ۶۳.۳۳ ۶۸.۸۹ ۶۸.۵۲
۱۰۴ ۶۹۹۵ ۶.۰۹ ۴۸.۸۹ ۴۳.۳۳ ۱۷.۷۸ ۶۲.۲۲ ۴۱.۶۷ ۷۱.۱۱ ۶۴.۸۱
۱۳۷ ۶۷۲۶ ۰ ۴۶.۶ ۴۳.۰۲ ۶.۶۷ ۶.۶۷ ۴۶.۶ ۸۲.۲ ۷۴.۰۷
۱۴۹ ۶۶۲۱ ۱۱.۴۹ ۶۸.۸۹ ۴۳.۳۳ ۳۱.۱۱ ۰ ۳۶.۶۷ ۵۱.۱۱ ۶۱.۱۱
۱۸۹ ۶۳۴۴ ۹.۲ ۶۴.۴۴ ۳۳.۳۳ ۱۳.۳۳ ۸.۸۹ ۲۸.۳۳ ۵۵.۵۶ ۶۶.۶۷
۲۲۸ ۶۱۳۶ ۱۲.۶۴ ۵۳.۳۳ ۳۵ ۱۳.۳۳ ۰ ۳۵ ۷۱.۱۱ ۵۱.۸۵
۳۰۹ ۵۷۶۵ ۰ ۴۸.۸۹ ۶.۶۷ ۱۳.۳۳ ۶۸.۸۹ ۴۳.۳۳ ۴۲.۲۲ ۵۷.۴۱
۳۶۵ ۵۴۸۰ ۰ ۲۸.۸۹ ۳۶.۶۷ ۱۷.۷۸ ۱۳.۳۳ ۳۶.۶۷ ۴۰ ۶۴.۸۱
۴۶۶ ۵۱۷۶ ۰ ۳۷.۷۸ ۴۳.۳۳ -۴.۴۳ ۰ ۲۶.۶۷ ۶۴.۴۴ ۵۱.۰۸
۵۶۶ ۴۸۶۷ ۲۳.۳ ۵۱.۱۱ ۲۳.۲۳ ۱۷.۷۸ ۰ ۴۱.۶۷ ۲۲.۲۲ ۳۱.۴۸
۶۲۱ ۴۶۷۳ ۲۴.۶۳ ۴۹.۲۲ ۲۵ ۳۸.۸۸ ۰ ۱۳.۰۸ ۵۷.۶۳ ۱۸.۰۷
۶۹۸ ۴۴۷۴ ۰ ۶۰ ۱۳.۳۳ ۱۳.۳۳ ۳۵.۵۶ -۱.۶۶ ۴۴.۴۴ ۳۸.۸۹
۷۵۹ ۴۳۰۷ ۰ ۲۸.۸۹ ۱۳.۳۳ ۶.۶۷ ۰ ۴۶.۶۷ ۳۵.۵۶ ۱۸.۵۲
۸۳۱ ۴۱۱۱ ۰ ۲۴.۴۴ ۲۶.۶۷ ۱۱.۱۱ ۰ ۲۶.۶۷ ۲۴.۴۴ ۳۷.۰۴
۹۵۱ ۳۸۴۳ ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۲۳ ۵۳ ۳۷
۱۰۲۶ ۳۶۹۴ ۰ ۳۷.۷۸ ۱۸.۳۳ ۰ ۰ ۳۵ ۲۸.۸۹ ۰
۱۱۲۹ ۳۵۲۵ ۰ ۴۸.۸۹ ۲۰ ۱۱.۱۱ ۰ ۱۱.۶۷ ۱۱.۱۱ ۱۶.۶۷
۱۲۸۷ ۳۲۵۵ ۰ ۲۰ ۳۱.۶۷ -۴.۴۳ ۰ ۲۵ ۱۳.۳۳ ۹.۲۶
۱۳۹۲ ۳۱۲۹ ۸.۰۵ ۴۸.۸۹ ۲۸.۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۳.۳۳ ۰
۱۵۶۲ ۲۹۴۳ ۵.۷۵ ۲۸.۸۹ ۳ ۲.۲۲ ۰ ۲۰ ۳۷.۷۸ ۰
۱۷۵۷ ۲۷۳۹ ۱۰.۳۴ ۴۲.۲۲ ۱۶.۶۷ ۰ ۰ ۶.۶۷ ۰ ۰
۱۹۲۴ ۲۶۱۷ ۴۱.۳۸ ۳۳.۳۳ ۰ ۱۱.۱۱ ۰ ۳.۳۳ ۰ ۳.۷
۲۰۴۷ ۲۵۳۹ ۴.۰۶ ۴۶.۶۷ ۶.۶۷ -۲.۲۱ -۴.۴۳ ۸.۳۳ ۰ -۹.۲۵
۲۳۷۵ ۲۳۵۵ ۸.۰۵ ۱۱.۱۱ ۲۰ ۲.۲۲ ۱۱.۱۱ ۶.۶۷ ۱۱.۱۱ -۳.۶۹
۳۰۲۵ ۲۱۱۸ ۲.۳ ۱۷.۷۸ -۱.۶۶ ۰ ۰ ۸.۳۳ ۱۱.۱۱ ۹.۲۶

 

[awsa-banners]

رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبولی ارشد مهندسی شیمی :

رتبه و تراز در دانشگاه غیر انتفاعی از مجموعه های دانشگاه سراسری مستلزم هزینه بوده که با این حال رقابت در این دانشگاه ها در بین داوطلبان بالا بوده و علاقه مندان خود را در گرایش های مختلف دارا می باشد.

رتبه و تراز کنکور پیام نور برای قبولی ارشد مهندسی شیمی :

دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه هایی می باشد که شرایط تحصیل بصورت غیر حضوری را برای علاقه مندان خود مهیا سازد. این دانشگاه بیشتر ویژه ی شاغلین و یا افرادی که دارای محدودیت زمانی هستند بوده و در رشته ی مهندسی شیمی دانشگاه های ارائه دهنده ی آن نسبت به دانشگاه های دیگر کمتر می باشد. برای نمونه دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال در سال ۹۵، ۱۲ نفر ظرفیت پذیرش در این رشته را دارا بوده است.

جهت اطلاعات بیشتر راهنمای کارشناسی ارشد مدیریت کلیک نمایید

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • بررسی قبولی شما در رشته مهندسی شیمی و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
  • بررسی شانس قبولی شما در رشته مهندسی شیمی توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی
  • مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی ، معرفی رشته مهندسی شیمی و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
  • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد مهندسی شیمی ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی

[postbox txt=”اطلاع از تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و درصد دروس”]
[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور