تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 • تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت صنعتی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت صنعتی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت صنعتی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت صنعتی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت صنعتی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

[postbox txt=”اطلاع از تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی”]
 

در ابتدا اشاره ای داشته باشیم با مفهوم تراز و رتبه و مقایسه این دو در آزمون های کنکور سال های گذشته شاید یکی از اصلی ترین فاکتور ها و معیارهای سنجش برای مقایسه داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد رتبه و تراز آن ها باشد. رتبه که همان ترتیب داوطلبان می باشد و اولویت آن ها را به ترتیب نمره نمایش می دهد و هر دانش آموخته ای که رتبه ی آن پایین بوده نمره و درصد دروس بهتری نسبت به رتبه های بالاتر دارد و ترازی که اختلاف بین داوطلبان را مشخص می کند. مثلاً فرض کنید رتبه ی ۷ در کنکور ارشد دارای تراز ۴۷ و رتبه ی ۱۰ دارای تراز ۷۰۰۰ می باشد. با ۳ رتبه اختلاف شاهد اختلاف تراز ۴۰۰ می باشد که این اختلاف از نظر علمی می باشد و به فاکتورهایی از قبیل میانگین، درصد دروس، دروس پاسخ داده نشده و کامل پاسخ داده شده و ضرایب آن ها دارد. با توجه به مطالب گفته شده داوطلبی که در کنکور دارای رتبه ی پایین تر و تراز بالاتری می باشد. رشته و گرایش مورد نظر خود را با اطمینان بیشتری نسبت به همان دانشجو با رتبه و بالاتر و تراز پایین تر دارا می باشد. همچنین آموختگان در انتخاب واحد کارشناسی ارشد می توانند با مراجعه به نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد با وارد کرد رتبه و تراز خود لیستی از رشته و گرایش های زیر شاخه ی خود را به تفکیک مشاهده نمایند البته امکان دیگری در نرم افزار گنجانده شده است که داوطلبان می توانند با وارد کردن رشته و گرایش و دانشگاه مورد نظر خود رتبه و تراز احتمالی برای ورود به آن رشته را ملاحظه نمایند.

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد مدیریت صنعتی:

مدیریت صنعتی از جمله رشته های حائز اهمیت زیر شاخه ی مدیریت در کارشناسی می باشد که با مطالعه ی کارنامه ی دانش آموختگان سال های گذشته می بینیم که برای تحصیل در این رشته در کارشناسی ارشد به میانگین درصد ۴۵ احتیاج می باشد ( رتبه های ۱۰۰-۱) در زیر لیستی از کارنامه های دروس سال های گذشته در رتبه  های مختلف آورده شده است.

رتبه تراز زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق درعملیات تولید
۱ ۹۹۰۹ ۱۸.۹ ۶۰ ۵۶.۶۷ ۵۸.۸۹ ۷۰ ۷۳.۳۳ ۳۷.۸
۶ ۸۲۷۴ ۳۸.۹ ۴۰ ۹۰ ۳۳.۳۳ ۶۶.۶۷ ۰ ۴۰
۷ ۸۲۲۷ ۰ ۶۶.۶۷ ۶۱.۶۷ ۲۲.۲۲ ۵۰ ۶۰ ۵۷.۸
۱۰ ۸۱۷۳ ۷۵.۶ ۸۰ ۶۳.۳۳ ۶۱.۱۱ ۵۰ ۰ ۰
۲۵ ۷۶۵۵ ۳۷.۸ ۶۴.۴۴ ۶۱.۶۷ ۲۸.۸۹ ۴۵ ۵۳.۳۳ ۰
۳۶ ۷۴۶۰ ۰ ۴۸.۸۹ ۴۰ ۴۱.۱۱ ۶۱.۶۷ ۴۶.۶۷ ۴۲.۲
۶۳ ۷۱۰۹ ۳۳.۳ ۲۴.۴۴ ۵۸.۳۳ ۲۸.۸۹ ۲۶.۶۷ ۱۵.۵۶ ۵۷.۸
۸۷ ۶۸۳۹ ۴۲.۲ ۷۷.۷۸ ۷۸.۳۳ ۲۰ ۵۳.۳۳ ۰ ۰
۱۳۱ ۶۵۳۴ ۱۷.۸ ۰ ۷۰ ۲۲.۲۲ ۵۱.۶۷ ۴۶.۶۷ ۰
۱۶۵ ۶۲۷۵ ۳۰ ۲۰ ۶۳.۳۳ ۳.۳۳ ۶۱.۶۷ ۰ ۴۸.۹
۲۲۱ ۶۰۰۶ ۰ ۵۱.۱۱ ۸۱.۶۷ ۳۵.۵۶ ۵۱.۶۷ ۰ ۰
۳۵۶ ۵۵۳۹ ۰ ۴۶.۶۷ ۳۵ ۴۱.۱۱ ۳۰ ۰ ۳۱.۱
۴۲۷ ۵۳۷۴ ۰ ۴۶.۶۷ ۸۵ ۰ ۷۳.۳۳ ۰ ۰
۵۲۲ ۵۱۵۹ ۴۶.۷ ۰ ۲۶.۶۷ ۳۸.۸۹ ۳۳.۳۳ ۰ ۰
۶۱۹ ۵۰۰۴ ۳۴.۴ ۴۸.۸۹ ۱۶.۶۷ ۳۱.۱۱ ۴۶.۶۷ ۰ ۰
۷۷۸ ۴۸۱۲ ۰ ۵۵.۵۶ ۴۱.۶۷ ۱۴.۴۴ ۴۶.۶۷ ۰ ۰
۹۶۳ ۴۵۹۸ ۰ ۶۴.۴۴ ۴۱.۶۷ ۰ ۴۶.۶۷ ۰ ۰
۱۰۱۶ ۴۵۳۲ ۵۵.۶ ۲۶.۶۷ ۰ ۳۳.۳۳ ۲۰ ۰ ۰
۱۱۷۵ ۴۳۸۰ ۳۴.۴ ۴۴.۴۴ ۰ ۳۴.۴۴ ۱۵ ۰ ۰
۱۲۶۸ ۴۳۰۸ ۵۶.۷ ۰ ۰ ۵۱.۱۱ ۰ ۰ ۰
۱۳۹۰ ۴۲۳۰ ۰ ۴۴.۴۴ ۳۱.۶۷ ۰ ۴۸.۳۳ ۰ ۰
۱۷۳۶ ۴۰۳۰ ۴۶.۷ ۴۸.۸۹ ۰ ۱۸.۸۹ ۰ ۰ ۰
۲۷۹۸ ۳۶۰۳ ۰ ۰ ۴۰ ۴.۴۴ ۶۰ ۰ ۰
۵۶۳۰ ۳۰۶۳ ۱۵.۶ ۱۵.۵۶ ۱۶.۶۷ ۰ ۲۸.۳۳ ۰ ۰
۷۵۸۷ ۲۸۶۱ ۵.۵۶ ۰ ۲۵ ۰ ۴۶.۶۷ ۰ ۰
۱۷۸۲۵ ۲۳۲۹ ۰ ۰ ۰ ۳.۳۳ ۴۵ ۰ ۰
۲۵۷۵۴ ۲۰۹۶ ۴.۴۴ -۲.۲۱ ۱۵ ۳.۳۳ ۰ ۶.۶۷ ۰
۲۹۲۷۰ ۲۰۰۷ -۳.۳۲ ۱۱.۱۱ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۳۶۶۵ ۱۶۷۱ ۰ ۲۴.۴۴ -۱.۶۶ -۱۶.۶۶ ۶.۶۷ -۲.۲۱ ۰
۴۷۸۸۳ ۱۵۵۹ ۴.۴۴ ۰ ۱.۶۷ -۱.۱ ۰ ۰ ۰
۵۱۱۴۹ ۱۴۶۵ ۰ ۱۳.۳۳ ۳.۳۳ ۰ -۱۳.۳ ۰ ۰
۵۱۸۰۹ ۱۴۴۴ -۳.۳۲ ۱۱.۱۱ ۰ -۴.۴۳ ۰ ۰ ۰

 

[awsa-banners]

 

رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبولی ارشد مدیریت صنعتی:

قبولی در دانشگاه آزاد نسبت به دانشگاه سراسری در مقطع کارشناسی ارشد نسبتاً راحت تر می باشد و مستلزم هزینه، لذا داوطلبانی که با هزینه کردن برای ادامه ی تحصیل مشکلی ندارند دانشگاه آزاد گزینه ی پیش آن ها برای ادامه تحصیل آن ها می باشد.

در جدول زیر لیستی از آخرین رتبه و تراز های قبولی در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد را آورده ایم. داوطلبان می توانند با مقایسه ی رتبه و تراز های کسب شده معیار سنجش مناسبی را نسبت به رتبه و تراز خود بدست آورند.
مدیریت صنعتی – تولید

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی – تولید / واحد علوم و تحقیقات ۶۱۳۸ ۱۶۸
مدیریت صنعتی – تولید / واحد تهران مرکزی ۵۴۹۲ ۵۶۹
مدیریت صنعتی – تولید / واحد کرج ۵۳۹۰ ۴۴۲
مدیریت صنعتی – تولید / واحد تهران جنوب ۵۳۸۵ ۶۵۴
مدیریت صنعتی – تولید / واحد قزوین ۵۲۰۸ ۴۴۹ ۴۴۸۴ ۳۱۴
مدیریت صنعتی – تولید / واحد تبریز ۵۱۸۴ ۱۶۷ ۴۰۳۷ ۹۸
مدیریت صنعتی – تولید / واحد نجف آباد ۵۱۰۴ ۳۱۲
مدیریت صنعتی – تولید / واحد فیروزکوه ۵۰۴۹ ۵۳۶

 

مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد علوم و تحقیقات ۵۶۰۳ ۳۷۲
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد تهران مرکزی ۵۱۸۱ ۸۳۴
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد تهران جنوب ۵۰۹۲ ۹۶۴
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد قزوین ۴۹۸۱ ۵۰۲
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد تبریز ۴۹۲۷ ۲۴۱
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد فیروزکوه ۴۸۹۶ ۵۳۳
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد نجف آباد ۴۸۴۸ ۳۷۱
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد مهاباد ۴۷۰۷ ۱۷۷

 

مدیریت صنعتی – مالی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی – مالی / واحد علوم و تحقیقات ۵۲۴۰ ۶۰۴
مدیریت صنعتی – مالی / واحد تهران مرکزی ۵۱۰۷ ۸۹۹
مدیریت صنعتی – مالی / واحد تهران جنوب ۵۰۸۱ ۹۰۲
مدیریت صنعتی – مالی / واحد تبریز ۴۹۷۶ ۲۰۶

 

 مدیریت صنعتی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی / واحد شیراز ۵۷۵۶ ۸۶
مدیریت صنعتی / واحد علوم و تحقیقات فارس ۵۴۲۹ ۱۸۷
مدیریت صنعتی / واحد اراک ۵۰۷۵ ۲۸۱
مدیریت صنعتی / واحد یزد ۵۰۴۲ ۳۲۶
مدیریت صنعتی / پردیس علوم و تحقیقات یزد ۴۹۴۳ ۳۳۷
مدیریت صنعتی / واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه ۴۹۴۰ ۱۵۲
مدیریت صنعتی / واحد بافق ۴۸۳۷ ۲۹۰
مدیریت صنعتی / واحد الکترونیکی ۴۰۸۷ ۲۳۲

 
 

انتخاب رشته مدیریت صنعتی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت صنعتی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت صنعتی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

[postbox txt=”اطلاع از تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی”]
مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت صنعتی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت صنعتی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت صنعتی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت صنعتی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت صنعتی ممکن است برایتان پیش آید

[telar]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور