ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی

ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی

  • ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی، زمان انتخاب رشته علوم تجربی
  • قبولی در رشته های علوم تجربی، رشته های پزشکی و میزان قبولی آن ها
  • نرم افزار انتخاب رشته ی علوم تجربی، نرم افزار تکمیل ظرفیت علوم تجربی
  • سامانه هوشمند مشاوره تلفنی و پاسخگویی به تمامی سؤالات شما

[postbox txt=”اطلاع از تکمیل ظرفیت رشته های علوم تجربی”]

رشته ی علوم تجربی از جمله رشته های پر طرفدار دانشگاه می باشد که داوطلبان زیادی هر ساله بر سر نشستن صندلی های دانشگاهی با هم به رقابت می پردازند. به همین دلیل داوطلبان پیش از انتخاب رشته ی خود می بایست با آگاهی کامل از همه ی مسائل و درنظر رگرفتن فاکتورهای گوناگون، انتخاب رشته ی خود را انجام دهند.

یکی از فاکتورهای بسیار مهم که در بیشتر موارد داوطلبان آن را نادیده می گیرند ظرفیت پذیرش دانشگاه ها می باشد. داوطلبان با اطلاع از این موضوع و آخرین نفرات قبولی در دانشگاه ها می توانند سوپاپ اطمینان قبولی خود در دانشگاه ها را فراهم سازند.

[capacityb2]

[fieldb]

[ub]

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر از ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی و اطلاع از آخرین رتبه های قبولی می توانند با مشاورین کنکور مرکز تماس گرفته و از راهنمایی آنان بهره گیرند. همچنین در جدول زیر لیستی از ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی را به تفکیک آورده ایم:

رشته/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم ظرفیت مازاد مجازی دولتی پردیس خودگردان غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در گرایش
اتاق عمل ۱۳۳۵ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۱۳۴۴
ادیان و مذاهب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴ ۰ ۲۴
اعضای مصنوعی ۷۹ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۸۴
اقتصاد اسلامی ۶۳ ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۴
اقیانوس شناسی ۷۵ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۵
بهداشت مواد غذایی ۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۵
بهداشت و بازرسی گوشت ۶۵ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۵
بینایی سنجی ۸۳ ۰ ۳ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۱۰۱
پرستاری ۳۲۴۷ ۰ ۱۰ ۰ ۱۶۵ ۰ ۰ ۳۴۲۲
پزشکی ۳۴۲۵ ۱۲۴ ۳۳۵ ۰ ۸۰۵ ۳۰۰ ۰ ۴۹۸۹
تاریخ اسلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴ ۰ ۲۴
حسابداری ۷۵۸ ۲۴۳ ۰ ۰ ۰ ۱۹۷۴ ۷۴۷۰ ۱۰۴۴۵
حسابداری حسابرسی ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰ ۰ ۳۷۵
حسابداری دولتی ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۲ ۰ ۸۷
حسابداری مالیاتی ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۶۷
داروسازی ۶۴۷ ۰ ۱۹ ۰ ۲۹۹ ۰ ۰ ۹۶۵
دامپزشکی ۴۴۴ ۲۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۶۵
دندانپزشکی ۹۲۴ ۰ ۰ ۰ ۲۹۵ ۰ ۰ ۱۲۱۹
روانشناسی ۸۴۷ ۲۴۷ ۰ ۰ ۰ ۱۳۲۰ ۲۹۴۰ ۵۳۵۴
زمین شناسی ۹۴۰ ۱۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰۰ ۱۷۰۲
زیست شناسی ۴۰ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۱۲۰
زیست شناسی زیست دریا ۱۸۵ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۲۷۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی بیوشیمی ۵۶ ۲۴ ۰ ۰ ۰ ۲۴۰ ۰ ۳۲۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی ژنتیک ۱۵۹ ۳۶ ۰ ۰ ۰ ۴۲۰ ۰ ۶۱۵
زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم سلولی و مولکولی ۴۳۰ ۸۰ ۰ ۰ ۰ ۴۲۰ ۰ ۹۳۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژی ۲۲۰ ۴۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰ ۰ ۶۲۰
زیست شناسی علوم جانوری ۶۱۳ ۸۷ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۷۶۰
زیست شناسی علوم گیاهی ۸۶۸ ۱۷۷ ۰ ۰ ۰ ۱۸۰ ۸۵۰ ۲۰۷۵
زیست شناسی عمومی ۴۵۵ ۱۱۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۱۴۵۰ ۲۰۷۵
زیست فنآوری ۲۵۵ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۰ ۰ ۵۸۵
شنوایی شناسی ۱۴۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۱۴۸
شیعه شناسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۸
شیمی ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵
شیمی آفت کش ها ۷۱ ۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۳
شیمی دارویی ۹۱ ۳۲ ۰ ۰ ۰ ۱۲۶ ۰ ۲۴۹
شیمی فناوری اطلاعات ۶۹ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۴
شیمی کاربردی ۹۲۹ ۲۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۹۵ ۲۴۹۱
شیمی محض ۱۴۴۱ ۲۶۵ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۱۲۰۰ ۲۹۶۶
شیمی محیط زیست ۵۹ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۷
علم اطلاعات و دانش شناسی ۳۸۰ ۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵۵
علوم اقتصادی ۱۱۸۹ ۳۲۸ ۰ ۰ ۰ ۷۲ ۹۸۰ ۲۵۶۹
علوم آزمایشگاهی ۱۴۲۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۶۰ ۰ ۱۴۹۰
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ۱۰۰ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۰
علوم تربیتی اموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶ ۰ ۳۶
علوم تغذیه ۳۸۵ ۰ ۰ ۰ ۳۰ ۶۰ ۰ ۴۷۵
علوم حدیث ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰
علوم قرآن و حدیث ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴ ۰ ۸۴
علوم قرآنی تربیت معلم قرآن مجید ۲۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۷
علوم قرآنی تفسیر قرآن مجید ۴۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۲۳
علوم قرآنی علوم قرآن مجید ۳۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴ ۰ ۳۴۵
علوم قرآنی فنون قرایت تلاوت و کتابت قرآن مجید ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸
علوم قضایی ۹۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۰
علوم و صنایع غذایی کنترل کیفی وبهداشتی ۴۱ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۵۵
علوم و صنایع غذایی کنترل کیفی وبهداشتی ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹
علوم و معارف قرآن ۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶
علوم و مهندسی خاک ۷۲۲ ۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۸۹
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۶۵۱ ۱۶۵ ۰ ۰ ۰ ۵۴۰ ۹۰ ۱۴۴۶
فقه و حقوق اسلامی ۱۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۲
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق امامی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۶ ۰ ۹۶
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق حنفی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۸ ۰ ۴۸
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق شافعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۲ ۰ ۷۲
فلسفه و عرفان اسلامی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴ ۰ ۲۴
فیزیوتراپی ۲۷۷ ۰ ۰ ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۳۱۲
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی ۳۰ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۰
کاردانی تکنولوژی چوب ۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰
کاردانی حسابداری ۳۶ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸
کاردانی دامپزشکی ۱۱۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۰
کاردانی شیمی آزمایشگاهی ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵
کاردانی علمی – کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر ۵۶۶ ۱۰۹ ۰ ۰ ۰ ۲۴۰ ۰ ۹۱۵
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت جهانگردی ۳۶ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۸
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت هتلداری ۳۶ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۸
کاردرمانی ۲۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۲۳۶
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی ۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۸
کارشناسی بهداشت عمومی ۱۳۸۲ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۱۴۰۲
کارشناسی تکنولوژی پرتو درمانی ۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۵
کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی ۷۹۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۷۹۵
کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت ۳۳۸ ۰ ۵ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۳۵۸
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵
کتابداری در شاخه پزشکی ۱۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۱
گفتار درمانی ۲۲۱ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۲۲۹
مامایی ۹۳۱ ۰ ۵ ۰ ۲۶ ۰ ۰ ۹۶۲
مدیریت امور بانکی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸ ۰ ۱۸
مدیریت بازاریابی ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱
مدیریت بازرگانی ۶۷۵ ۱۳۴ ۰ ۰ ۰ ۷۰۸ ۴۵۰۰ ۶۰۱۷
مدیریت بیمه ۳۳ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۳۶ ۰ ۸۱
مدیریت بیمه اکو ۱۲ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴
مدیریت جهانگردی ۲۴۵ ۱۰۶ ۰ ۷۲ ۰ ۳۶ ۷۸۰ ۱۲۳۹
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۲۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۷
مدیریت دولتی ۱۸۲ ۶۲ ۰ ۰ ۰ ۳۶ ۴۰۵۰ ۴۳۳۰
مدیریت صنعتی ۴۶۵ ۱۰۷ ۰ ۰ ۰ ۴۵۶ ۲۶۷۰ ۳۶۹۸
مدیریت فرهنگی هنری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶ ۰ ۳۶
مدیریت کسب و کارهای کوچک ۳۳ ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۱۱۴
مدیریت گمرکی ۴۰ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۷
مدیریت مالی ۱۳۲ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۱۰۸ ۰ ۲۵۵
مدیریت هتلداری ۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷
مدیریت و بازرگانی دریایی ۱۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵
مدیریت و بازرگانی دریایی مناطق ویژه ۳۶ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹
معارف اسلامی ۶۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶ ۰ ۹۹
معارف قرآن مجید ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰
مهندسی بهداشت حرفه ای ۹۳۴ ۰ ۰ ۰ ۴۱ ۰ ۰ ۹۷۵
مهندسی بهداشت محیط ۱۲۴۲ ۰ ۰ ۰ ۲۳ ۰ ۰ ۱۲۶۵
مهندسی صنایع مبلمان ۴۵ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰
مهندسی فضای سبز ۲۵۲ ۶۶ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰ ۰ ۴۳۸
مهندسی کشاورزی – زیست فناوری (بیوتکنولوژی) ۱۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۸
مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی ۳۴۹ ۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۴
مهندسی کشاورزی اقتصادکشاورزی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵۳ ۵۵۳
مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی ۲۰۳ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۳
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ۲۵۷ ۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۲
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات اصلاح نباتات ۳۸۴ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۲
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات زراعت ۲۵۴ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷۲
مهندسی کشاورزی علوم باغبانی ۷۸۹ ۵۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۴۶
مهندسی کشاورزی علوم دامی ۸۳۲ ۷۱ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰ ۳۷۰ ۱۳۹۳
مهندسی منابع طبیعی جنگلداری ۱۵۵ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۵
مهندسی منابع طبیعی جنگلداری جنگلداری ۱۴۴ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۵
مهندسی منابع طبیعی شیلات ۳۱۳ ۴۱ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۲۱۰ ۶۲۴
مهندسی منابع طبیعی شیلات بوم شناسی ابزیان ۶۷ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۲
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ بیولوژی وحفاظت چوب ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ خمیروکاغذ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ صنایع چوب ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵
مهندسی منابع طبیعی محیط زیست ۶۰۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۰ ۷۸۰ ۱۶۲۰
مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق خشک و بیابانی ۶۵ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری ۵۵۴ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۶۰
مهندسی منابع طبیعی مهندسی چوب و کاغذ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰
هوشبری ۱۱۴۴ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۱۱۴۹
مجموع ظرفیت در هر نوبت ۴۱۷۶۵ ۴۱۹۱ ۳۸۲ ۷۲ ۱۸۴۴ ۱۰۰۸۶ ۳۰۷۸۸
 

[postbox txt=”اطلاع از تکمیل ظرفیت رشته های علوم تجربی”]

مرکز مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:
  • ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی، زمان تکمیل ظرفیت رشته های علوم تجربی
  • ثبت نام بدون کنکور رشته های علوم تجربی، جزئیات آماری رشته های علوم تجربی
  • مشاوره تحصیلی رشته های علوم تجربی، مشاوره شغلی رشته های علوم تجربی
  • سامانه هوشمند تلفنی و پاسخگویی به تمامی سؤالات شما

[telbk]

راهنمای مطالعه
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور
تماس با مشاور تماس با مشاور تماس با مشاور